Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de setembre (07/09/2023)

Escoltar

Ple municipal ordinari de setembre (07/09/2023)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament

Òrgan: Secretaria General

 

Fets:

El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.

S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

RESOLC:

Primer.-  Convocar sessió ordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 7 de setembre de 2023, a les 19,30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1.-     Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió constitutiva del dia 17-6-2023 i extraordinàries de 26-6-2023, 11-7-2023 i 18-7-2023.-  

2.-     DESPATX  OFICIAL.-

DICTAMENS

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR

Servei de Secretaria General

 3.-     Donar compte del decret d’alcaldia núm. 7474/2023 de 20 de juliol, de nomenament de representants municipals en diverses entitats públiques o privades.-

4.-     Proposta de Festes locals per a l’any 2024.-

 5.-     Ratificació del decret d’alcaldia núm. 7388/2023 de 18 de juliol, de nomenament de President de l’EPE Mataró Audiovisual.-

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

6.-     Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al primer trimestre de 2023.-

7.-     Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al segon trimestre de 2023.-

 

Intervenció

8.-     Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d' obligacions del mes de juny per un import total de 108.326,63 €.-

9.-     Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions del mes de juliol per import de 228.380,30 €.-

      

CIM DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, CIUTAT PRÒSPERA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

 10.-   Aprovació Provisional del Pla especial de Can Soler, sobre la finca rural Can Soler (Camí de Valldeix, 6 de Mataró).-

11.-   Aprovació Provisional del Pla de millora urbana per l’ordenació de volums de la parcel·la plaça Pintor Cusachs 1.-

 

CIM DE SEGURETAT

Assessorament i Gestió

12.-   Revocar la concessió de la Medalla al Mèrit Professional de primera categoria a FRP.-

 

CIM DE CIUTAT INCLUSIVA I SALUDABLE

Servei d’Educació

 13.-   Donar compte del Decret d’Alcaldia 7107/2023, d’11 de juliol, per a la continuïtat de la col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al Pla Educatiu d’Entorn.-

 

 IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ       

14.-   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOX per acabar amb l’Okupació.-

15.-   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró per a la creació d’una oficina antiokupes a Mataró.-

16.-   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per tal de potenciar els mecanismes de participació ciutadana.-

17.-   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per tal de disposar amb urgència d’un Pla d’estalvi i de reutilització de l’aigua a Mataró.-

 

 PRECS I PREGUNTES

18.-   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre l’augment dels delictes contra la llibertat sexual de les dones durant aquest any.-

19.-   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre les molèsties nocturnes als veïns de Mataró ocasionades per l’incivisme.-

20.-   Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre la situació de la Plaça de la Coca i en defensa dels seus veïns.-

21.-   Pregunta que presenta el grup municipal de VOX sobre la reestructuració de l’anella ciclista.-

22.-   Pregunta que presenta el grup municipal de la CUP MATARÓ en relació amb el cost del pas de “la vuelta” per la nostra ciutat.-

23.-   Prec que presenta el grup municipal de la CUP MATARÓ per accelerar la transició ecològica a la ciutat i actuar davant de l’emergència climàtica.-

24.-   Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre la mala climatització del mercat de la Plaça de Cuba.-

25.-   Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte de l’aplicació de propostes aprovades i no resoltes envers l’espai públic.-

26.-   Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte de la venda no sedentària o ambulant al barri de Cerdanyola.-

27.-   Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre el mal estat de la fàbrica Gordils i Dalmau.-

28.-   Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre l’ús del català durant Les Santes, als Plens municipals i el compliment del Reglament d’ús de la Llengua Catalana.-

29.-   Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per una festa major de Les Santes amb el màxim de participació i consens possibles.-

30.-   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre el compliment de les recomanacions del Pla director de la bicicleta de Mataró elaborat per la Diputació de Barcelona.-

31.-   Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre el soroll a diverses places de la ciutat.-

 

Segon.-  Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.

 

 

      L'Alcalde

      David Bote Paz

En dono fe,

El Secretari General

Sergi Ribas Beltrán