Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (24/04/2024)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (24/04/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions d'EL Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur
Caràcter sessió: ORDINARI
Data i hora: 24/04/2024 09:30
Núm.: 9
Lloc: Sala de reunions

1. Aprovació de l' acta número 8 de la sessió ordinària del dia 10 d'abril de 2024.

2. Donar compte dels decrets signats de l'Àmbit de Bon Govern, Bona Gestió i Estratègia de Futur.

3. Línies d'actuació.

4. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI D' INGRESSOS

4.1 Aprovar les modificacions dels Preus públics d'Educació per al curs 2024-2025 (4.2).
4.2 Aprovar les modificacions dels Preus públics de Cultura per al curs 2024-2025 (4.4).
4.3 Esmenar l'error material existent en els Preus públics per l'ús dels espais dels centres cívics (4.7).

SECRETARIA GENERAL
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.4 Inici i aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació dels serveis preventius sanitaris i equips de primera intervenció dels esdeveniments que organitza o en que col·labora l’ajuntament de Mataró

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4.5 Proposta aprovació de la modificació de l’Oferta d’Ocupació Pública dels exercicis 2021, 2022, 2023 i 2024.

SERVEI D' INTERVENCIÓ

4.6 Aprovar el Reconeixement extrajudicial de crèdits que es relacionen a la llista 12024000869 per import de 28.299,22 €uros.

 

5. Propostes al Ple

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Aprovar inicialment la modificació del pressupost i de les bases d’execució de l’ajuntament de Mataró per a l’exercici 2024.

5.2 Aprovar l'amortització anticipada dels préstecs de Banc de Sabadell concertat l' 01.08.2012 i de Caixabank concertat el 24.12.2012

 

0SERVEI D' INTERVENCIÓ

5.3 Aprovar el Reconeixement extrajudicial de crèdits que es relaciona al document ADO núm. 12024000021039 per import de 20.158,60 €uros.

6. Precs i preguntes

La secretària
Immaculada Pruna Ribas