Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (27/03/2024)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (27/03/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur
Caràcter sessió: ORDINARI
Data i hora: 27/03/2024 09:15
Núm.: 7
Lloc: Sala de reunions del Carreró
 
1. Aprovació de l' acta número 6 de la sessió ordinària del dia 13 de març de 2024.
 
2. Donar compte dels decrets signats de l'Àmbit de Bon Govern, Bona Gestió i Estratègia de Futur.
 
3. Línies d' actuació
3.1 Avantprojecte de l’expedient de modificació del pressupost per l’exercici 2024
 
4. Propostes a la Junta de Govern
SECRETARIA GENERAL
4.1 Donar-se per assabentat de la sentència dictada en el PA 162/2023, interposat per Dunia Fernandez Molina i Talia Reina Sanchez, per responsabilitat patrimonial.
 
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
4.2 Inici i aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques que regirà la contractació de l´acord marc del servei d´ impressió de programes i cartells.
 
5. Propostes al Ple
SECRETARIA GENERAL
5.1 Aprovació de la modificació del Pla ANual normatiu 2024 SERVEI D' INTERVENCIÓ
5.2 Donar compte del Decret número 2476, de data 29 de febrer 2024, relatiu l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2023 de l’Ajuntament.
5.3 Donar compte al Ple de l'informe anual sobre resultats de la Funció Interventora de l'exercici 2023
5.4 Donar compte al Ple del Pla de Control Financer 2023-2025
 
DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
5.5 Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) a concertar una operació de crèdit a llarg termini, d’import 2,2 M€.
 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
5.6 Modificació art. 26 (dietes i quilometratge) i 21.1.m.1) (reducció de jornada bonificada) del text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró 2004-2007 i de l’article 26 (quilometratge) del text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró 2004-2007
5.7 Inclusió d’un punt z) a l’article 22.1 del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró
 
6. Precs i preguntes
 
 
La secretària
Immaculada Pruna Ribas