Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (28/02/2024)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (28/02/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions. El Carreró.
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur
Caràcter sessió: ORDINARI
Data i hora: 28/02/2024 09:30
Núm.: 5
Lloc: Sala de reunions. El Carreró.
1. Aprovació de l' acta número 4 de la sessió ordinària del dia 14 de febrer del 2024.

2. Donar compte dels decrets signats de l'Àmbit de Bon Govern, Bona Gestió i Estratègia de Futur.

3. Línies d'actuació.

3.1 Pla de contractació Municipal 2023. Estat d' execució.

4. Propostes a la Junta de Govern.

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Adjudicació del servei de suport a les comunitats de veïnes i veïns de Mataró.

4.2 Iniciar expedient contractació del servei de seguretat privada a l’ espai públic sense arma

4.3 Adjudicació contracte del servei postal de lliurament de cartes certificades (Lot 1) i declarar desert el servei postal de lliurament de notificacions administratives (Lot 2) de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües
de Mataró, SA , Pumsa i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

4.4 Adjudicació del servei de suport de primera acollida de Mataró i de suport a programes comunitaris amb perspectiva intercultural

4.5 Inici i aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de control d’accés i suport a l’organització.

SERVEI D' INTERVENCIÓ

4.6 Aprovar el Reconeixement extrajudicial de crèdits que es relacionen a la llista 12024000165 per import de 38.982,85.- euros

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
OFICINA TÈCNICA

4.7 Proposta aprovació de l’oferta d’ocupació pública parcial 2024 de l’Ajuntament de Mataró

5. Propostes al Ple.

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI D' INGRESSOS
5.1 Aprovació provisional de les modificacions de l’Ordenança fiscal de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

5.2 Denegació de la petició de declaració de nul·litat de ple dret instada per E.A.D contra la liquidació núm. 4868420, de quota 1.446,59 euros, de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.3 Aprovació Contracte programa entre l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró Foment Economia Social i Rehabilitació pel període 2024-2027

5.4 Estimació parcial sol·licitud AMSA no subjecció cànon béns adscrits.

SERVEI D' INTERVENCIÓ

5.5 Aprovar el Reconeixement extrajudicial de crèdits que es relacionen a la llista 12024000164 per import de 13.839,45.-euros

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.6 Rectificació de l´ import del valor residual de les inversions del contracte de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
OFICINA TÈCNICA

5.7 Proposta de modificació de l’article 26 del Text únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, per tal
d’actualitzar la compensació del quilometratge que el personal municipal percep en ocasió de la seva activitat laboral.

La secretària
Immaculada Pruna Riba