Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (29/04/2024)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (29/04/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme

Ordre del dia

Benvolgut/da senyor/a,

 

Em plau convocar-los a la sessió ordinària del Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 29 d’abril a les 16.30 hores, a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10, de Mataró, i amb el següent Ordre del Dia:

1. Donar compte de l’acta corresponent a la reunió del Consell d’Administració del dia 19 de febrer de 2024, aprovada pels interventors designats.

 

2. Examen i proposta de formulació dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) i de l’Informe de gestió de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ SA corresponents a l’exercici anual tancat el 31 de desembre de 2023, així com la proposta d’aplicació del resultat.

 

3. Proposta adopció de determinats acords en matèria de contractació per la seva adaptació al nomenament del nou Gerent de PUMSA i els poders atorgats al seu favor.

 

4. En relació a les obres d’urbanització del PU del PMU-05d “ÀMBIT ILLA Ia. RONDA BARCELÓ”, es proposa:

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres.

b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.

c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

d) Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

 

5. En relació a les obres del projecte d’arranjament de les voreres de la urbanització del PP-16 CAN QUIRZE, es proposa:

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres.

b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.

c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

d) Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

 

 

6. En relació al servei d’arrendament de la plataforma Web de gestió de la Zona Blava, subministrament de parquímetres, peces de recanvi o reparació i cursos de formació tècnica per al personal de PUMSA, es proposa:

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació del servei i subministrament.

b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.

c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

d) Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

 

7. Proposta adhesió a l’Acord Marc adjudicat per l’ACM en matèria d’assegurances:

a) Servei d’assessorament i mediació d’assegurances.

b) Servei d’assegurances de responsabilitat civil i patrimonial.

 

8. Proposta de pròrroga del contracte de subministrament, implementació i manteniment d’un sistema de control i gestió de mobilitat urbana a la ciutat da Mataró.

 

9. Proposta modificació/ratificació, en la part que correspongui, del contracte adjudicat a EIFFAGE ENERGIA SLU en relació a les obres del Projecte d’Urbanització de la UAd-84 HERRERA ESCORXADOR. POLÍGON 1 ELECTRIFICACIÓ. FASE 2 ILLA 1.

 

10. Proposta modificació/ratificació, en la part que correspongui, del contracte adjudicat a COBRA en relació a les obres del Projecte d’Urbanització de la UAd-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX. ELECTRIFICACIÓ FASE 2.2. ILLA 1. FINCA 1.2.

 

11. Proposta transmissió del 15,573322% de la finca 1.1b del Projecte de Reparcel.lació de la UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX de Mataró.

 

12. Proposta formalització d’un conveni d’adquisició de béns i/o drets afectats per l’execució de les obres del “Projecte de desplegament de fibra òptica REACT Torres a la demarcació de Barcelona i el Penedès”, en l’àmbit del Veïnat de Valldeix .

 

13. En relació a diferents acords d’apoderament, es proposa:

a) Revocar els poders atorgats a favor del Sr. Jordi Humet i del Sr. Antoni Merino, respectivament.

b) Atorgament de poders a favor de la Sra. Mireia Ràfols.

 

 

 

 

 

 

14. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

 

15. Informació relativa a altres temes d’interès.

 

16. Proposta de nomenament de dos interventors d’acta.

 

17. Sobrevinguts.

 

18. Precs i preguntes.

 

A l’espera de la seva assistència i participació, el/la saludo cordialment,

 

 

 

 

Nuria Moreno Romero

PRESIDENTA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ