Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (04/03/2024)

Escoltar

Junta de Govern Local (04/03/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local
Organ: Secretaria General
Expedient: 2024/000009398
Fets:
El Ple extraodinari municipal que tinguè lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que
l’Alcalde decideixi convocar.
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 4 de març de 2024 a les 13:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 19-02-2024

2. Despatx Oficial

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS

Servei de Compres i contractacions

3. Adjudicació del servei de suport a les comunitats de veïnes i veïns de Mataró.

4. Iniciar expedient de contractació del servei de seguretat privada a l’espai públic sense arma.

5. Adjudicació del contracte del servei postal de lliurament de cartes certificades (Lot 1) i declarar desert el servei postal de lliurament de notificacions administratives (Lot 2) de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA , Pumsa i la Fundació Tecnocampus MataróMaresme.

6. Adjudicació del servei de suport de primera acollida de Mataró i de suport a programes comunitaris amb perspectiva intercultural.

7. Inici i aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de control d’accés i suport a l’organització.

Servei d’Intervenció

8. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits que es relacionen a la llista 12024000165 per import de 38.982,85.- euros.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Oficina Tècnica

9. Proposta d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública parcial 2024 de l’Ajuntament de Mataró.

10. Precs i preguntes.

Segon:. Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.

En dono fe,
L’Alcalde,

El Secretari General
David Bote Paz Sergi Ribas Beltrán