Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (05/02/2024)

Escoltar

Junta de Govern Local (05/02/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local
Organ: Secretaria General
Expedient: 2024/000004190
 
Fets:
El Ple extraodinari municipal que tinguè lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que l’Alcalde decideixi convocar.
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 05 de febrer de 2024 a les 13:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 22/01/2024
 
2. Despatx Oficial
 
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
Servei de Compres i contractacions

3. Selecció de candidats a la contractació de la concessió del servei de bar del poliesportiu del carrer d’Euskadi.
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei d' Ingressos

4. Donar-se per assabentada de la sentència de data 17 de novembre de 2023 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu formulat per E.B.P. contra la liquidació núm. 5260558, de quota 7.379,70 euros, de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 
5. Donar-se per assabentada de la sentència de data 27 de novembre de 2023 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 09 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu formulat per J.R.P. contra el decret municipal núm. 2439, de 4 de març de 2022.

6. Donar compliment a la sentència de data 16 de novembre de 2023 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 05 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs contenciós administratiu núm. 264/2022- B, interposat per J.C.G. contra el decret municipal núm. 2863, de 16 de març de 2022, de desestimació del recurs de reposició formulat contra la liquidació núm. 5333236, de quota 8.321,81 euros, de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 
CIM ECOLOGIA URBANA
Oficina Tècnica de Gestió de Residuos Impuls de l’economia Circular
 
7. Acceptar els nous cànons aprovats per la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, per al tractament de residus sòlids urbans, per a l exercici 2024 i aprovar la despesa.
 
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL (Part Pública)
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
Oficina Tècnica

8. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per SMC.
 
9. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per EBM.
 
CIM DE SEGURETAT
Assessorament i Gestió
 
10. Aprovar la imposició de sancions a E.M.D. per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 322/23 gp.
 
11. Aprovar la imposició de sancions a M.G.G. per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 325/23 gp.
 
12. Aprovar la imposició de sancions a S.T.V. per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 305/23 gp.
 
13. Aprovar la imposició de sancions a R.R.F. per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 324/23 gp.
 
14. Desestimar el recurs de reposició presentat per A.M. , contra l acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 12 de desembre de 2023, per infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos per posseir un gos considerat potencialment perillós sense la preceptiva llicència municipal pertinent.
 
15. Precs i preguntes.
 
Segon:. Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.
 
 
L’Alcalde,
David Bote Paz
 
El Secretari General,
Sergi Ribas Beltran