Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (13/05/2024)

Escoltar

Junta de Govern Local (13/05/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Organ: Secretaria General

Expedient: 2024/000020288

 

Fets:

El Ple extraodinari municipal que tinguè lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que l’Alcalde decideixi convocar.
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 13 de maig de 2024 a les 12:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 29-04-2024.

2. Despatx Oficial

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR

SECRETARIA GENERAL

Servei de Compres i Contractacions

3. Adjudicació del Servei de control d'accés i suport a l'organització.


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

4. Donar compte de l’informe d’execució pressupostària corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2024.

 

CIM DE SEGURETAT

Policia Local

5. Concessió de Medalles al Mèrit Professional de primera i segona categoria.

Assessorament, Gestió i Disciplina

6. Donar compliment de la Sentència núm. 76/2024, de 12 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 182/2022-A, interposat contra el Decret 757, de 27 de gener de 2022, del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i Seguretat Pública.

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL (part pública)

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per .

8. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per .

 

CIM DE SEGURETAT

Assessorament, Gestió i Disciplina

9. Aprovar la imposició de sancions a , per la comissió d´una infracció de caràcter greu, en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 110-24gp.

10. Aprovar la imposició de sancions a , per la comissió d´una infracció de caràcter molt greu, en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 57-24gp.

11. Aprovar la imposició de sancions a , per la comissió d´una infracció de caràcter molt greu, en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 509-23gp.

12. Finalitzar el procediment incoat a , en matèria de gossos potencialment perillosos, amb sancions de caràcter greu, per reconeixement de la responsabilitat, desistiment de qualsevol acció o recurs en via administrativa i pagament voluntari. Exp. 147-24gp.

13. Finalitzar el procediment incoat a , en matèria de gossos potencialment perillosos, amb sancions de caràcter greu, per reconeixement de la responsabilitat, desistiment de qualsevol acció o recurs en via administrativa i pagament voluntari. Exp. 146-24gp.

14. Precs i preguntes.

Segon:. Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.

 

En dono fe,

L’Alcalde,
David Bote Paz
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán