Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (15/04/2024)

Escoltar

Junta de Govern Local (15/04/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local
Organ: Secretaria General
Expedient: 2024/000015972

Fets:
El Ple extraodinari municipal que tinguè lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o
quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que l’Alcalde decideixi convocar.

S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en
relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 15 d’abril de 2024 a les 12:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes
consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 3-04-2024

2. Despatx Oficial

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
SECRETARIA GENERAL
Servei de Compres i Contractacions

3. Iniciar l’expedient de contractació de la concessió del servei de bar a la instal·lació de la Piscina Municipal de Mataró.

4. Adjudicació del contracte del servei postal ordinari de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
5. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per STC.

6. Precs i preguntes.

Segon:. Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.

En dono fe,
L’Alcalde, El Secretari General
David Bote Paz Sergi Ribas Beltrán