Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (18/03/2024)

Escoltar

Junta de Govern Local (18/03/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local
Organ: Secretaria General
Expedient: 2024/000011884
 
Fets:
El Ple extraodinari municipal que tinguè lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que l’Alcalde decideixi convocar.
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 18 de març de 2024 a les 12:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 4-03-2024
 
2. Despatx Oficial
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
Servei de Compres i Contractacions
 
3. Adjudicació de la concessió del servei de bar al poliesportiu municipal del carrer d’Euskadi.
ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL (Part pública)
Servei d’Intervenció
 
4. Aprovar el Reconeixement extrajudicial de crèdits que es relacionen a la llista 12024000608 per import de 21.442,14 euros. DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Oficina Tècnica
 
5. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CIR.
 
6. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per SIM.
CIM DE SEGURETAT
Assessorament i Gestió
 
7. Aprovar la imposició de sancions a J.V.B. per la comissió d’infraccions de caràcter greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 490/23 gp.
 
8. Aprovar la imposició de sancions a O.E.A per la comissió d’infraccions de caràcter greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 105/23 gp.
 
9. Finalitzar el procediment administratiu sancionador incoat a A.A.R, per la comissió d’infraccions de caràcter greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, per reconeixement de la responsabilitat, desistiment de qualsevol acció o recurs en via administrativa i per pagament voluntari de la sanció. Exp. 16/24 gp.
 
10. Precs i Preguntes
 
Segon:. Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.
 
 
L’Alcalde,
David Bote Paz
 
En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán