Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (19/02/2024)

Escoltar

Junta de Govern Local (19/02/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió 19/02/2024
Organ: Secretaria General
Expedient: 2024/000006696

Fets:
El Ple extraodinari municipal que tinguè lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que l’Alcalde decideixi convocar.
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 19 de febrer de 2024 a les 13:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 05/02/2024
 
2. Despatx Oficial
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
3. Iniciar expedient contractació del servei postal ordinari de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa i la Fundació Tecnocampus Mataró.
 
4. Autorització de la cessió dels drets i obligacions derivats del contracte del subministrament de forns documentals per les Biblioteques de Mataró.
 
5. Precs i Preguntes
Segon:. Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.
 
L’Alcalde
David Bote Paz
 
El Secretari General,
Sergi Ribas Beltran