Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (29/04//2024)

Escoltar

Junta de Govern Local (29/04//2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Maaró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Organ: Secretaria General

Expedient: 2024/000018368

 

Fets:

El Ple extraodinari municipal que tinguè lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que l’Alcalde decideixi convocar.

S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 29 d’abril de 2024 a les 12:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 15-04-2024.

2. Despatx Oficial

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR

 

SECRETARIA GENERAL

Servei de Compres i Contractacions

 

3. Inici i aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació dels serveis preventius sanitaris i equips de primera intervenció dels esdeveniments que organitza o en que col·labora l’ajuntament de Mataró.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4. Aprovació de la modificació de l’Oferta d’Ocupació Pública dels exercicis 2021, 2022, 2023 i 2024.


CIM DE CIUTAT INCLUSIVA I SALUDABLE

Àrea de Serveis a la Ciutadania

5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Mataró i diverses entitats per a la posada en marxa i funcionament del Care City Lab.

 

DIRECCIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Servei d’Igualtat i diversitat Ciutadana i Servei de Benestar Social

6. Acceptació de la renúncia de Càritas Interparroquial de Mataró a la subvenció nominativa de l’any 2024.

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL (part pública)

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei d’Ingressos

7. Aprovació de les modificacions dels preus públics d'Educació per al curs 2024-2025.

8. Aprovació de les modificacions dels preus públics de Cultura per al curs 2024-2025.

9. Esmenar l'error material existent en els Preus públics per l'ús dels espais dels centres cívics.

 

Servei d’Intervenció

10. Aprovar el Reconeixement extrajudicial de crèdits que es relacionen a la llista 12024000869 per import de 28.299,22 €uros.

11. Precs i preguntes.

 

 

Segon:. Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.

 

 

En dono fe,

L’Alcalde, David Bote Paz

El Secretari General,  Sergi Ribas Beltrán