Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta del Govern Local (08/01/2024)

Escoltar

Junta del Govern Local (08/01/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió 8-01-2024
Organ: Secretaria General
Expedient: 2023/000000194
 
Fets:
El Ple extraodinari municipal que tinguè lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que l’Alcalde decideixi convocar.
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 8 de gener de 2024 a les 13:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 12-12-2023
 
2. Despatx Oficial
 
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
Servei de Compres i Contractacions
3. Modificació del contracte del servei de neteja viària i platges, servei de recollida de residus domiciliaris i assimilables, i pla de comunicació.
 
CIM DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, CIUTAT PRÒSPERA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
4. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla parcial d’Ordenació de Can Gener annex I.

CIM DE CIUTAT INCLUSIVA I SALUDABLE
Servei de Benestar Social
5. Donar compte del decret d’alcaldia pel qual s’aprova la minuta del tercer protocol addicional al conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Mataró, el Consorci Sanitari del Maresme, el Consorci Sanitari de Mataró i el PASS (Serveis de Prevenció Assistencial i Sòciosanitaris).
 
6. Precs i preguntes.

Segon:. Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.
 

L’Alcalde
David Bote Paz
 
En dono fe,
El Secretari General accidental,
Gemma García Ramos