Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari de maig (02/05/2024)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari de maig (02/05/2024)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament

Òrgan: Secretaria General

 

Fets:

 

El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.

S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 

RESOLC:

Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 2 de maig de 2024, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió ordinària del dia 11 d’abril de 2024 i extraordinària del 15 d’abril de 2024.-

2.- DESPATX OFICIAL.-

DICTAMENS

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR

Intervenció General

 

3.- Aprovar el Reconeixement extrajudicial de crèdits que es relaciona al document ADO núm. 12024000021039 per import de 20.158,60 €uros.-


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

4.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost i de les bases d’execució de l’ajuntament de Mataró per a l’exercici 2024.-

5.- Aprovar l'amortització anticipada dels préstecs de Banc de Sabadell concertat l' 01.08.2012 i de Caixabank concertat el 24.12.2012.-

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6.- Donar-se per assabentat del Decret 3477/2024, de 25 de març, de l’Alcaldia, consistent en l’adscripció a la senyora Núria Azahara Padilla Moldero al lloc de treball de Coordinador/a de Polítiques Públiques.-

7.- Donar-se per assabentat del Decret 3480/2024, de 25 de març, de l’Alcaldia, consistent en el nomenament del senyor Josep Maria Solé Gras com a personal eventual de la corporació.-


OFICINA D’INTEGRITAT INSTITUCIONAL I TRANSPARÈNCIA

8.- Aprovació inicial de les normes de funcionament del Canal Intern d’Informació.-

 

CIM DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, CIUTAT PRÒSPERA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

9.- Segona aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana PMU-02 «El Rengle» a les Unitats mínimes d’execució UE-1.1, UE-1.2 i UE-1.3 de l’illa 1.-

 

DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Servei d’Ocupació i Empresa

10.- Modificació dels estatuts del Consell Econòmic i Social de Mataró.-

 

CIM DE CIUTAT INCLUSIVA I SALUDABLE

DIRECCIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Secció de Salut

11.- Donar compte del decret d'aprovació del Pla de prevenció d'addiccions a drogues i usos problemàtics de pantalles de Mataró 2024 – 2028.-

 

DIRECCIÓ D’ACCIÓ COMUNITÀRIA

Servei d’Esports

12.- Aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions per a la inclusió esportiva d’infants i/o joves amb risc d’exclusió residencial 2024.-

 

 

CIM D’ECOLOGIA URBANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS URBANS

Servei d’Habitatge

13.- Recuperació d´ofici de l´habitatge situat al carrer Queralbs, núm. 5, pis 2n, porta 3A de Mataró.-

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP Mataró en defensa de l’antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.-

15.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró perquè el govern municipal permeti la participació de l’oposició a les reunions de la junta local de seguretat.-

 

PRECS I PREGUNTES

16.- Prec que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per al reconeixement públic a les Brigades Internacionals i a l’edifici dels Salesians com a espai de memòria democràtica.-

17.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en relació a les persones residents en vehicles.-

18.- Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per a l’adquisició d’una o diverses cadires de rodes tot terreny inclusives d’ús municipal compartit.-

19.- Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre el desmantellament per part del govern de Mataró dels Plans Integrals de Cerdanyola i Rocafonda.-

20.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró relativa als abocaments entre la Via Sèrgia i la Ronda Bellavista.-

21.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre la renúncia d’un ajut de la Diputació de Barcelona.-

22.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana amb relació a la declaració de refugis climàtics a la ciutat.-

23.- Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana amb relació a les millores i reparacions als pavellons esportius municipals Teresa Maria Roca i Eusebi Millan.-

24.- Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre el servei de recollida de residus i objectes voluminosos.-

25.- Prec que presenta el grup municipal de VOX per millorar les condicions de la Biblioteca Popular.-

26.- Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre l’incivisme al barri Pla d’en Boet.-

27.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre la caminabilitat a la nostra ciutat.-

28.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre la problemàtica que té la ciutat en relació amb els paviments.-

29.- Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró per reforçar la vigilància de zones de reiterat vandalisme i per executar i ampliar la instal·lació de videovigilància.-

30.- Prec que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per a explorar el decreixement a la ciutat.-

 

Segon.- Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.

 

L'Alcalde David Bote Paz
En dono fe, El Secretari General Sergi Ribas Beltrán