Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juliol (04/07/2024)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juliol (04/07/2024)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament

Òrgan: Secretaria General

Fets:

El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.

S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 4 de juliol de 2024, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 6 de juny de 2024.-

2.- DESPATX OFICIAL.-

DICTAMENS


CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR

OFICINA D' INTEGRITAT INSTITUCIONAL I TRANSPARÈNCIA

3.- Aprovació de l'adhesió al Codi ètic del servei públic de Catalunya.-


Secretaria General

4.- Proposta de festes locals per a l’any 2025.-


Servei de Compres i Contractacions

5.- Modificació del contracte del servei d´atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona (Lot 3).-

6.- Desestimació del recurs de reposició interposat per FCC Medio Ambiente SA contra l’acord de Ple de 7 de març de 2024.-

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7.- Donar compte del Decret núm. 6510/2024, de 12 de juny, del Regidor delegat de Bon Govern, Bona Gestió i Estratègia de Futur, d’Aprovació del Protocol de violència ocupacional de l’Ajuntament de Mataró – Mesures preventives i procediments d’actuació.-

 

Intervenció General

8.- Aprovar el Reconeixement extrajudicial de crèdits que es relacionen a la llista GEMA - ADO núm. 12024000038995 per import de 62.047,83.- euros.-

 

JUNTA DE PORTAVEUS

9.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 6993 de data 25/06/2024 pel qual s’acorda l'inici dels treballs per l'elaboració del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mataró.-

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

 

10.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOX per abordar els empadronaments il·legals.-

11.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana pel nomenament d’un representant de la Coordinadora de la sanitat pública a Mataró com a membre del Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.-

12.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per garantir una implementació eficient de la recollida selectiva mòbil i unes condicions laborals dignes per a la plantilla.-

 

PRECS I PREGUNTES

13.- Pregunta que presenta el grup municipal de VOX sobre les suposades contractacions irregulars i vulneració de drets d’una persona ex treballadora de l’Ajuntament.-

14.- Pregunta que presenta el grup municipal de VOX sobre la coordinació de la sala de la policia local.-

15.- Pregunta que presenta el grup municipal de la CUP Mataró sobre la gestió del Consorci Sanitari del Maresme.-

16.- Prec que presenta el grup municipal de la CUP Mataró perquè l’Ajuntament s’adhereixi al Decàleg per garantir l’empadronament a Catalunya impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes.-

17.- Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre el vandalisme i el seu cost per a Mataró.-

18.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en referència als processos judicials.-

19.- Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre els actes delictives en pàrquings públics i solars de la ciutat.-

20.- Pregunta que presenta el grup municipal de VOX sobre el servei de recollida de residus i objectes voluminosos.-

21.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana a l’entorn dels patis escolars.-

22.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre l’índex socioeconòmic de Mataró.-

23.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre circulació indeguda de VMP a Mataró.-

24.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre l’actual falta de neteja i recollida en l’àmbit des contenidors.-

25.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró al respecte de les condicions ambientals al mercat de la Plaça de Cuba.-

26.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en referència a la mobilitat de la ciutat.-

27.- Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró per garantir la neteja eficaç a la ciutat i evitar plagues d’insectes.-

 

Segon.- Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.

 

L'Alcalde David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General Sergi Ribas Beltrán