Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'abril (11/04/2024)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'abril (11/04/2024)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
Òrgan: Secretaria General

Fets:
El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest
fos festiu o inhàbil, se celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació
amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:
Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 11 d’abril de 2024, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes
consignats en el següent 


ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 7 de març de 2024.-

2.- DESPATX OFICIAL.-

DICTAMENS

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR

Servei de Secretaria General

3.- Aprovació inicial de l’Ordenança municipal d’administració digital.-

4.- Aprovació de la modificació del Pla Anual Normatiu 2024.-


Servei de Compres i Contractacions

5.- Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d´Art Contemporani de Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró SA i el Parc TecnoCampus Mataró (EPEL Parc Tecnocampus i Fundació TecnoCampus MataróMaresme).


Intervenció General

6.- Donar compte del Decret número 2476, de data 29 de febrer 2024, relatiu l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2023 de l’Ajuntament.-

7.- Donar compte al Ple de l'informe anual sobre resultats de la funció interventora de l'exercici 2023.-

8.- Donar compte al Ple del Pla de Control Financer 2023-2025.-


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

9.- Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) a concertar una operació de crèdit a llarg termini, d’import 2,2 M€.-


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

10.- Modificació de l’art. 26 (dietes i quilometratge) i 21.1.m.1) (reducció de jornada bonificada) del text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró i de l’article 26 (quilometratge) del text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró.-

11.- Inclusió d’un punt z) a l’article 22.1 del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró.-


CIM DE CIUTAT INCLUSIVA I SALUDABLE

DIRECCIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Secció de Salut
12.- Donar compte del decret 2607/2024, de 4 de març, d’aprovació del Pla Local de Salut 2024-2028.-


DIRECCIÓ D’ACCIÓ COMUNITÀRIA


Servei d’Educació

13.- Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals per a l’assistència escolar i per al servei de menjador fix dels infants matriculats a les EB municipals.-

Servei de Cultura

14.- Denominació de vials de la Comissió del Nomenclàtor de Mataró acordats en sessió de data 28 de febrer de 2024.-CIM D’ECOLOGIA URBANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS URBANS

Servei de Mobilitat

15.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Avanz Movilidad Integral, SL, contra l´acord de Ple, adoptat en sessió 21 de desembre de 2023, de continuïtat en la prestació del servei
públic de transport col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”.-

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

16.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOX per l’adhesió a la “Red Europea de Municipios Amigos de la Familia”.-

17.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per declarar el jutge Manuel García-Castellón persona non grata a la ciutat.-

18.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per fomentar l’ús de la llengua catalana.-

19.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana perimplementar la zona de “Petó i adéu” en les hores d’entrada i sortida dels centres educatius.-

20.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró per al control i seguiment de les mocions aprovades al Ple.-

 

PRECS I PREGUNTES

21.- Pregunta que presenta el grup municipal de la CUP Mataró en relació a la col·laboració de l’ajuntament de Mataró amb els grans tenidors que desnonen famílies vulnerables a Mataró.-

22.- Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre el mal estat de l’asfalt a algunes vies principals de Mataró.-

23.- Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre les diverses sol·licituds d’informació.-

24.- Pregunta que presenta el grup municipal de VOX sobre els punts de venda de droga al barri dels Molins.-

25.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en referència a l’estat del litoral mataroní.-

26.- Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per tal de reduir el consum d’aigua als lavabos dels edificis i equipaments municipals.-

27.- Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per l’estudi d’un cos d’inspectors de ciutat.-

28.- Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per millorar els protocols de l’audiència prèvia.-

29.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre l’antiguitat dels edificis de Mataró i l’obligatorietat de passar l’ITE.-

30.- Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per reclamar l’impuls d’un gegant adaptat a Mataró.-

31.- Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre l’augment dels actes vandàlics a alguns barris de la ciutat.-

32.- Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró per conèixer la despesa del govern municipal en publicitat institucional.-

33.- Prec que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per portar a la Comissió de Nomenclàtor i iniciar els tràmits per nomenar un carrer de la nostra ciutat amb el nom de Guillem Agulló i Salvador.-

Segon.- Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.

 

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán