Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari de gener (11/01/2024)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari de gener (11/01/2024)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET NÚM. 90/2024 DE 8 DE GENER
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
Òrgan: Secretaria General
 
Fets:
El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 11 de gener de 2024, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió ordinària de 14 de desembre de 2023 i extraordinària de 21 de desembre de 2023.-
2.- DESPATX OFICIAL.-

DICTAMENS

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
Servei de Secretaria General
3.- Aprovació del nomenament dels membres de la Comissió Informativa Municipal de caràcter especial per transparentar la política de recursos humans en els processos de selecció i provisió de llocs de treball.-
4.- Aprovació de la delegació de certes competències del Ple municipal en la Junta de Govern Local.-
5.- Aprovació de la renovació dels vocals del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.-

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
6.- Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2024.-
 
CIM DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, CIUTAT PRÒSPERA I PROMOCIÓ ECONÒMICA DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
7.- Aprovació de la suspensió potestativa de llicències d’activitats recreatives a l’àmbit de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries (MPG-116).-
8.- Segona aprovació provisional del Pla de millora urbana per l’ordenació de volums de la parcel·la Plaça Pintor Cusachs 1 (PMU-16).-
 
CIM DE CIUTAT INCLUSIVA I SALUDABLE
Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana
9.- Donar compte del decret d’alcaldia núm.11776/2023 de 30 de novembre, d’aprovació del Pla Director de Solidaritat i Cooperació 2023-2027.-
Direcció de Cultura
10.- Aprovació de la constitució de la Comissió del Nomenclàtor.-
 
IMPULS I CONTROL DEL GOVERN
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
11.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOX per la continuïtat de la tradicional celebració dels Tres Tombs a Mataró.-
12.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en contra de la crisi climàtica.-
13.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per recuperar i ampliar els punts liles de les zones d’oci nocturn a la ciutat i millorar la coordinació en els casos d’agressió masclista.-
 
PRECS I PREGUNTES
14.- Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre les queixes de veïns en la Plaça Can Xammar.-
15.- Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre el preocupant augment dels delictes violents.-
16.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en referència als mòduls prefabricats instal·lats a Can Marfà.-
17.- Pregunta que presenta el grup municipal de VOX sobre la campanya comercial de Nadal.-
18.- Pregunta que presenta el grup municipal de VOX sobre una valoració de la campanya nadalenca comerç segur.-
19.- Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en referència a la llengua de la cartelleria de les diferents activitats d’associacions i entitats de la ciutat.-
20.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre l’organització dels actes del Carnestoltes del 2024.-
21.- Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte de la mobilitat al voltant dels mercats.-
22.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre el repunt de delictes durant les festes de Nadal.-
23.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre els actius de la SAREB a la ciutat.-
24.- Prec que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per consensuar l’ajuda que presta el consistori als tres reis d’orient en cas de pluja.-
25.- Pregunta que presenta el grup municipal de la CUP Mataró en referència a la situació actual de Can Fugarolas.-
26.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre l’organització, requisits i impacte de l’operació Cap d’Any del 2024 a Mataró.-
27.- Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre els esdeveniments culturals a Mataró.-
 
Segon.- Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.
 
L'Alcalde
David Bote Paz *

En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán