Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de Circulació i Transports. 4/12/2002

Escoltar

Acta Consell Municipal de Circulació i Transports. 4/12/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS

Data: dimecres 4 de desembre de 2002

Núm: 08/02

Caràcter: ordinari

Hora: 19.00 h

Lloc: Sala de reunions de Via Pública, c/ Mn. Jaume Sala, 16-18

Hi assisteixen:

Sr. Joan Antoni Baron, conseller delegat de Via Pública.

Sr. Leonardo Àvila, en representació de la Policia Local.

Sr. Enric Codina, en representació del GIMM.

Sr. Octavi Nonell Carulla, en representació del Grup Municipal CiU.

Sr. Javier Sánchez del Campo, en representació del Grup Municipal IC-V.

Sr. Gregorio Garcia Àlvarez, en representació de CTSA (Col.lectiu de conductors)

Sr. Ramon Aparicio Garcia, en representació de la Federació d'Associació de Veïns.

Sr. Miquel Almendros Abad, en representació del Grup Municipal del PP

Sr. Jaume Bruguera Pont, en representació de CTSA

Sr. Carlos Fernandez Baez, en representació de la Federació d'Associacions de Veïns

Sr. Miguel Garcia Cabrera, en representació del Gremi de Taxistes.

Sr. Josep Mª Farnés, en representació dels Mossos d'Esquadra de l'ABP de Mataró

Sr. Xavier Sánchez, en representació dels Mossos d'Esquadra de l'ABP de Mataró

Sr. Anselmo G. Ruiz, en representació d'Empresa Casas

Sra. Eva Herrero, secretaria accidental del Consell

Assisteixen com a tècnics:

Sr. Carlos López Lois, cap de Mobilitat

Sr. Joan Soler Serratosa, cap de Via Pública

Excusen la seva absència:

Sr. Manuel Mas i Estela, alcalde president de l'Ajuntament de Mataró.

Sra. Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Ciutat Sostenible.

Sr. Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències.

Sr. Francesc Melero Collado, en representació del PSC.

Sr. Pedro Curado Bola, en representació de l'ONCE.

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació si s'escau de les actes dels dies 2 i 17 'octubre.
 2. Actuacions del Servei de Mobilitat.
 3. Situació Zones blaves.
 4. Mataró Bus.
 5. Precs i Preguntes.
 6. Desenvolupament de la reunió

  El Sr. Joan Antoni Barón declara oberta la sessió i dona la benvinguda a aquest consell als Mossos d'Esquadra.

   

  1.- Lectura i aprovació de les actes dels dies 2 i 17 d'octubre.

  S'aprova l'acta del dia 2 d'octubre sense cap esmena.

  Respecte l'acta del dia 17 d'octubre, d'una banda el president llegeix l'esmena que li ha fet arribar el Sr. Melero mitjançant correu electrònic. De l'altra, el Sr. Carlos Fernández manifesta que no s'ha fet constar la seva assistència, quan realment sí que hi assistí i que a més a més, en relació a la proposta del punt 1 ell va expressar estar-hi a favor.

  Tots els membres accepten la inclusió d'ambdues esmenes a l'acta del dia 17 d'octubre de 2002.

   

  2.- Actuacions del Servei de Mobilitat.

  El Sr. Joan A. Barón li dona la paraula al Sr. Carlos Lopez. Aquest refereix els següents punts:

  1. Actuació campanya difusió dels continguts del Pacte per a la Mobilitat.
  2. Estudi d'accidentalitat i anàlisi "in situ" dels punts negres de la ciutat.
  • El Sr. Carlos López, Cap de Servei de Mobilitat, detalla la solució donada al c/ Pizarro que ha guanyat en visibilitat.
  • El Sr. Joan A. Barón exposa que al punt negre del c/ St. Cugat s'ha incorporat un "Stop" per a millorar l'accidentalitat d'aquesta zona, manifestant alguns membres l'encert d'aquesta actuació.
  • El Sr. Avila, per part de la Policia Local, fa un breu aclariment sobre el problema del c/ Torrijos i afegeix la millora realitzada al c. Puig i Cadafalch, que el Sr. Carlos López descriu juntament amb el Sr. Joan Antoni Baron, exposant la doble semaforització incorporada.
  • El Sr. Almendros, del Grup Municipal Popular, esmenta el problema existent entre el c/ Blanes i el c./Galícia.
  • El Sr. Gregorio García, representant del col·lectiu de conductors CTSA, fa esment d'un altre punt conflictiu. El Sr. Joan A. Barón i el Sr. Carlos López en prenen nota pel seu estudi.
  • El Sr. Carlos López informa que, disposant-se de les autoritzacions pertinents, es va posar en marxa la setmana passada la càmera de vigilància del tràfic en la parada del bus del costat de l'estació RENFE. S'han comptabilitzat unes 50 accions antireglamentàries per dia.
  1. Actuacions en el carril bus del c/ La Lluna.
  2. S'aclareix que les línies afectades són la 1 i la 2.

   Després de varies suggeriments i propostes per a la millora de la circulació de l'autobús en aquesta àrea, el Sr. Carlos López i el Sr. Àvila en prenen nota per mirar d'implantar-les atès que hi ha un sector on s'hi estan fent obres per instal·lar un col·lector.

  3. Actuacions a la Ronda Rocablanca/sortida c. Joan Maragall.
  4. El Sr. Miguel Garcia Cabrera, representant del Gremi de Taxistes, considera oportú posar-hi una ratlla discontinua. El Sr. Carlos López en pren nota per a la seva valoració.

  5. Actuacions a l'Av. Gatassa des del c. Díaz Conde.
  6. El Sr. Gregorio García fa algunes propostes en quant a l'àrea que cal pintar i la possibilitat de pujar la plataforma d'accés a l'autobús. El Sr. Carlos López en pren nota per a la seva possible implantació.

  7. El Sr. Carlos López comenta la col·locació d'un receptor a l'Av. Europa /c. Finlàndia per a poder passar dos semàfors propers en verd.

  El Sr. Miguel García Cabrera manifesta el problema existent en un semàfor al c. Alfons X, direcció cinema Núria, que és de molt difícil visibilitat degut al reflex del sol. El Sr. Joan A. Baron diu que es revisarà la orientació del parasol que el protegeix per a poder solucionar-ho.

  El Sr. Joan A. Baron intervé per informar que:

  1.- A la zona de Vista Alegre s'ha posat la zona a 30 €velocitat màxima- i s'ha renovat tota la senyalització del barri.

  2.- De la nova implantació de les zones d'aparcament per a motocicletes.

  En aquest moment, les 19,35 hores, s'incorpora a la reunió el Sr. Jaume Bruguera Pont, representant de CTSA.

  El Sr. Gregorio García pregunta si davant l'Escola Bertomeu/cantonada c/ Picasso es pot posar una marquesina per a protegir els usuaris de l'autobús de les inclemències meteorològiques. El Sr. Joan A. Baron aclareix que aquests assumptes s'han de passar a CTSA.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo manifesta la problemàtica de les marquesines pels inconvenients que suposa l'espai que ocupen. El Sr. Bruguera afegeix que aquestes no s'instal·len quan l'espai no s'adequa a la normativa vigent.

   

  3.- Situació Zones Blaves.

  El Sr. Joan A. Baron informa de la posada en marxa de les noves zones blaves des del 02/12/2002. Fent un breu repàs històric d'aquest tema, exposa les diverses reunions mantingudes amb els representants de les col·lectius afectats i l'acord que finalment es signà el passat 24/10/2002 amb les associacions del sector eixample-centre.

  Respecte aquest aspecte, el Sr. Joan A. Baron també exposa l'estat de les converses mantingudes amb els veïns de Rocafonda, els quals manifesten una favorable predisposició per anar avançant, i amb els veïns de Cerdanyola, dels quals l'Ajuntament no ha rebut cap resposta fins ara.

  El Sr. Joan A. Baron, d'una banda, desglossa el cost que ha suposat l'assoliment d'aqueix acord:

   

  1. Cost del servei a l'empresa explotadora.
  2. Cost de reposició del material danyat per actes vandàlics.
  3. Cost en concepte del que s'ha deixat de recaptar.

  De l'altra i en atenció a l'acord pres, aclareix que l'acord no suposa alteracions importants en el contracte malgrat s'hi hagin d'incorporar petites modificacions,.

   

  4.- Mataró Bus.

  El Sr. Carlos López fa lliurament del document "Aprovació del Pressupost Provisional pel Servei de Transport Públic Urbà i Proposta de Revisió de Tarifes (2003) i aclareix el seu contingut.

  El Sr. Joan A. Baron cita les xifres globals que això suposa, assenyalant que del cost total del transport urbà Mataró Bus n'assumeix el 52%, sent el més elevat comparativament amb d'altres municipis propers a l'àrea de Barcelona ciutat. Afegeix que hi ha el compromís de que aquells convenis que puguin fer-se amb aquests municipis també serien d'aplicació aquí en tant en quant impliquessin una millora de les condicions contractuals.

  En relació a aquesta previsió d'increment de tarifes, el Sr. Javier Sánchez manifesta la impopularitat que això comportarà i proposa la necessitat de fer un esforç per informar-ne adientment, tot i que s'ha de tenir especial cura en anivellar els factors de qualitat del servei amb el d'increment tarifari. El Sr. Joan A. Baron destaca la nota alta donada pels usuaris als serveis municipals en l'àmbit del transport i a l'important ajustament que s'ha realitzat a les tarifes.

  El Sr. Bruguera, comenta la repercussió que sobre la qualitat del servei tenen les obres, talls i altres treballs a la via pública.

  El Sr. Javier Sánchez, refereix l'assumpte de l'adquisició d'un nou autobús i el Sr. Bruguera intervé aclarint que és una incorporació a la reserva, sent un reforç en el servei en cas d'incidències.

  5.- Precs i preguntes.

  El Sr. Gregorio García assenyala que al c. Francesc Layret quan s'ha de girar no hi ha visibilitat, proposant la prohibició de que hi estacionin els camions. El Sr. Carlos López en pren nota per a la seva valoració.

  El Sr. Miguel García Cabrera destaca que al carril reservat a bus-taxi a la Via Europa, de pujada a l'alçada del c.Pirineus, no és respectat. El Sr. Àvila se'n farà càrrec.

  Es comenta que en el recorregut de la línia 5, baixant per la Via Europa abans d'arribar a la Plaça Itàlia cal pintar el carril bus. El Sr. Carlos López en pren nota.

  Es tracten altres aspectes problemàtics de la mobilitat del tràfic a la ciutat, per tal de poder-los donar solució:

  • La problemàtica del c. Ramon Berenguer
  • La necessitat d'arranjar un semàfor
  • Els problemes de circulació que te la línia O d'autobusos
  • La conveniència d'indicar la prioritat de pas de la parada de taxis davant l'estació de RENFE.

  I no havent més temes a tractar, el president aixeca la sessió, essent les 20,25 h, de la qual com a secretaria estenc aquesta acta.

  Mataró, 4 de desembre de 2002.