Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de la Salut. 29 d'agost de 2002

Escoltar

Acta Consell Municipal de la Salut. 29 d'agost de 2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29 D'AGOST DE 2002 DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA SALUT

A la Sala de Pintures de Can Palauet, es reuneixen els membres del Consell Municipal de la Salut en sessió extraordinària, el dia 29 d'agost de dos mil dos, a les 21,15 hores, amb el següent ordre del dia:

Únic punt.- Actuacions davant el brot de legionel·losi aparegut a Mataró.

Les persones que han estat convocades són presents a la reunió en qualitat de membres del Consell Municipal de la Salut: Sr. Manuel Mas, Sr. Oriol Batista, Sr. Sergi Bonamusa, Sra. Montserrat López, Sr. Mateu Cabré, Sra. Francesca Bufí, Sra. Montserrat Corona, Sra. Alícia López, Sr. Lluís Busquets, Sr. Juan Marcos de Miquel, Sr. Andreu Codina, Sr. Paco Carnota, Sr. Jaume Pérez, Sr. Joaquim Llorens, Sra. Florentina Rico, Sr. Miquel Torner, Sra. Montserrat García-Milà, Sr. Manel Molina, Sr. Carles Trincher, Sr. Manel Puig, Sr. José M. Viaño, Sr. Pascual Fernández, Sra. Angels Cantos.

Hi són presents el Sr. Pere Joan Torres i Pons com a nou membre del Consell, i els Srs. Ignaci Parron i Josep M. Oliva de la Generalitat de Catalunya. La sessió extraordinària ha estat oberta.

El president inicia la sessió informant dels fets relacionats amb la legionel·losi. Es produeixen casos esporàdics de legionel·losi de forma continua, hi van haver dos casos situats al centre de la ciutat. La conselleria llavors va procedir a fer l'actuació prevista en les torres de refrigeració d'influència a la zona; la Generalitat va demanar quines eren les torres censades i van dur a terme la inspecció i la desinfecció de les mateixes.

A principis d'agost es detecten nous casos a l'Hospital de Mataró i es notifiquen a la Generalitat. El dia 9 d'agost es reitera la inspecció de les torres i s'informa que les torres estaven desinfectades; es va relacionar el brot amb el control i desinfecció precedent. Les torres controlades eren les del CAP del Camí del Mig, Telefònica, Escorxador i una empresa tèxtil. En espera del resultat analític de les mostres es va valorar que el dia 10 el brot tenia que estar controlat.

El dia 12 es recepciona el protocol d'informació i tothom contesta el mateix, la informació és unificada: als Serveis Municipals, al 010, a la Policia Municipal, a la OFIAC i als Centres d'Atenció Primària de la zona afectada(c. Marathon, c. Maragall, c. Burriach i Rda. Cerdanya).

Els resultats detecten que dues torres no estaven contaminades, una si que estava i una altra que no es pot determinar.

El brot no estava controlat i es busquen altres torres, s'informa sobre el brot detectat (els símptomes) amb pasquins a les portes de les cases, a la web municipal i s'adreça a la gent als centres d'atenció primària més propers.

Va semblar que el brot disminuïa i que estava controlat. Una de les torres estava altament contaminada però el serotip no era el que coincidia amb el dels malalts. Hi havia una parell de fàbriques de gel, una d'elles amb una denúncia per treballar sense llicència d'activitat.

El dia 16 la torre no declarada va poder ser tancada. Es van detectar bastants malalts afectats a l'entorn d'aquest punt, encara no era segur com a inici del brot, es va continuar buscant per precaució. Es van dur a terme més de 300 inspeccions de locals, també amb helicòpters i no es va trobar res de nou; també es va mirar en el polígon industrial paral·lel.

A Can Ruti es va procedir a analitzar i comparar les mostres tretes dels afectats amb les de la cinquena torre, la de la fàbrica de gel. El responsable de la fàbrica ja constava amb una denúncia a la Generalitat del mes de febrer, en un local situat a Cabrils, ja que li havien precintat el local i es va saltar el precinte.

El dia 2 de juliol va entrar una denúncia a l'Ajuntament per venda de gel sense el número de registre sanitari. El 5 de juliol es fa la inspecció i en el moment d'aixecar l'acta no hi ha activitat, sembla que s'està muntant i que encara no pot començar l'activitat.

 

 

 

El 25 de juliol li consta a la Generalitat per inspecció que la fàbrica encara no funciona i que li cal adequar coses. El 30 de juliol la torre no està declarada; en el cens no constava per no tenir llicència.

Es va donant informació continua dels fets a la població, amb una oficina d'informació directa en el Centre Cívic de Cerdanyola que continua oberta i on es continua treballant.

Des de les diferents administracions, Generalitat, Federació de Municipis, Associació i Federació de Municipis, es dur a terme un comunicat perquè en tot el territori es censin les torres.

Des de l'Hospital s'ha fet un bon treball, es feien proves des del propi hospital per poder controlar el brot el més aviat possible. Les declaracions de brot i focus solen necessitar 39 dies, 30 dies, a Mataró s'ha detectat en 19 dies. S'ha fet un molt bon treball des del punt de vista mèdic.

Hi van haver dues persones mortes, eren pacients que tenien altres patologies, a la unitat de cures intensives resten cinc persones; a Calatayud i a Sant Pau hi van haver dos casos procedents de Mataró. Com sigui que la torre va ser clausurada el dia 16, es calculen uns deu dies, fins el dia 26, ja que poden sortir encara alguns casos.

Informa que indubtablement s'actuarà legalment, però que les actuacions legals s'iniciaran quan es puguin jurídicament dur a terme. Es va posar en coneixement del fiscal aquesta actuació de la torre no censada.

El veïns afectats han estat angoixats, hi havia sensació d'impotència, però es va fer tot allò que es podia fer. Atesos els dubtes dels afectats sobre la informació tècnica s'ha creat el Comitè tècnic amb participació d'un representant veïnal i membres tècnics especialistes de diferents administracions perquè validin tècnicament les informacions que es poden disposar.

El Sr. President continua informant que des del primer moment va dir que caldria comprovar l'efectivitat de les normatives existents. Caldrà valorar si els processos de desinfecció i control previstos a la normativa per dur a terme els tractaments per les empreses són garantia suficient. S'ha parlat de fer un sistema similar al control dels ascensors.

El president finalitzat l'exposició dels fets i les consideracions de tota l'actuació i dona la paraula al Sr. Batista per tal que continuï donant la informació.

El Sr. Oriol Batista informa de les actuacions realitzades des del 9 d'agost, els protocols d'actuació, precaució i prevenció. Es van aturar les fonts ornamentals i es van prendre mostres d'aigua de les fonts d'aigua potable i de les ornamentals de la zona. Es reitera la informació donada sobre les cinc torres de refrigeració.

El regidor va demanar a la Direcció de Salut Pública que a totes les administracions es pogués donar la mateixa informació i unificar el protocol, des del mateix dilluns es treballava amb aquest protocol.

El mapa d'afectats coincideix amb dos nuclis del barri de Cerdanyola i es dur a terme un rastreig de la zona molt intens. A tots els equipaments sospitosos es fa un rastreig establiment per establiment i es treballa conjuntament des de Sanitat, Llicències i Policia Municipal.

Es contrasta la informació i es va diàriament, el dia 16 es poden prendre mostres de la torre de refrigeració de la fàbrica de gel i es procedeix a la clausura de la torre. S'obre expedient sancionador i es clausura l'activitat per no tenir la torre declarada i per treballar amb un tractament casolà.

S'informa als presidents de les associacions de veïns i seguidament a la Junta de portaveus i s'acorda un comunicat conjunt. L'activitat inspectora continua de manera intensa, s'afegeix un helicòpter per realitzar proves termogràfiques. En el punt d'informació s'han atès 62 persones, amb horari de matí i tarda. El Sr. Batista informa de les actuacions realitzades en tots els àmbits de la ciutat.

El Dr. Parron comenta que la investigació epidemiològica de la malaltia de declaració obligatòria comporta un alt grau de vigilància. L'evolució del primer moment semblava una davallada, caiguda que no es va confirmar.

 

 

Les característiques en aquest cas han estat de mortalitat en grups d'afectats d'edat més jove que en altres brots i no es complia la proporció habitual d'homes i dones (més dones); després es va corregir la tendència però no del tot. Segons l'estudi, la legionel.la tipus 1, aïllada en dos malalts des de Can Ruti i l'Hospital, es va fer la comparació amb mostres ambiental; amb l'absoluta certesa de que estem parlant del mateix microorganisme. Perspectives de futur, un cop passat el període màxim d'incubació, de deu dies, avui estaríem fora d'aquest període. Encara tindrem algun cas, es rebran informes d'assistència als centres de vacances o en casos no confirmats amb les analítiques normals.

Si inicia el torn de preguntes per part dels assistents:

El Dr. Llorenç comenta la poca determinació segons les estacions climatològiques: hivern, estiu.

El Dr. Parron informa que hi ha casos esporàdics tot l'any, però que són més propis dels últims dies d'estiu, i sobre tot de la tardor.

El Sr. Trincher pregunta perquè no s'ha convocat fins ara el Consell Municipal de la Salut, representa als veïns i troba que és tard fer una sessió informativa el dia 19. Així mateix pregunta si es tenen els resultats de la torre de telefònica.

El Sr. Alcalde informa que el primer era esbrinar d'on venia el brot per poder informar els veïns d'on procedia i com s'acabaria. Hi va haver una primera informació que semblava que el brot finalitzava, però no s'ajustava a la realitat. La reunió del dia 19 va servir perquè algú es desfogués amb el govern municipal més que per poder transmetre la informació atès que encara no es podia donar resposta confirmada tècnicament sobre la fi del brot. Des del primer dia es va donar informació a la població i en els espais més propers als afectats, des del 010, des dels dos ambulatoris. El dia 9 van ser informats els grups municipals.

El dia 12 es va donar informació al president de l'Associació de Veïns Cerdanyola. Els mitjans de comunicació ho van dir des del primer moment, el president comenta que hi ha algun mitjà d'informació que estava de vacances i que després es va queixar de no disposar d'informació. El diumenge 11 es va consensuar un protocol d'informació per tal que tots els sectors implicats informessin del mateix.

El Sr. Josep M. Oliva informa que la torre de Telefònica va ser mostrejada en el mes de juliol. Es va detectar molta flora intermitent i el 9 d'agost es va prendre nova mostra que va sortir negativa. La torre va ser desinfectada el dia 12 o 13. L'analítica triga 10 dies més un dia extra per garantir els drets dels titulars, que pot designar un perit de part. El següent mostreig es va fer el 20 d'agost per comprovar la correcta desinfecció. En cada centraleta telefònica hi ha una torre, aquestes funcionen en períodes molt curts. D'entrada no són les més sospitoses.

El Sr. President comenta que coneixia el primer anàlisi però que no tenia la informació d'aquest segon anàlisi fet des de la Generalitat.

El Sr. Oliva informa que no es tenia la informació fins ara.

La Sra. Bufí pregunta que de quina manera els membres del Consell poden tenir participació en aquest procés sobre la informació.

El Sr. Alcalde informa que el que s'ha fet es donar garanties tècniques i públiques per tal que la informació tramesa quedi lliure de sospites.

El Sr. Torner, fent balanç, vol felicitar el treball fet, el comportament professional ha estat excel·lent, però hi ha coses que han distorsionat, es fa la declaració del brot i tot seguit es diu que ja està controlat, però poc després el nombre d'afectats s'incrementa, això genera desconfiança. L'altre element va ser la informació de tenir un CAP contaminat, la població de la zona dubtava si anar a informar-se al seu CAP. Cal plantejar el dispositiu sanitari, molt bé el treball fet però hi ha una part preocupant, cal plantejar-se la reforma de l'atenció primària, cal que es pugui atendre correctament en els CAP.

 

 

 

 

El Sr. Alcalde comenta que aquesta administració no va donar res per finalitzat, la qual cosa ha permès que s'hagi detectat el lloc del brot en poc temps, però aquesta primera informació va comportar la sensació d'impotència en general. Aquest tema va ser un motiu de desconfiança, així com la no claredat en la informació dels controls de les torres.

El Sr. Codina informa que els casos detectats al CAP han estat derivats a l'hospital per confirmar els diagnòstics.

La Sra. Garcia-Milà demana coordinació i bona atenció, ja que no es pot acceptar com normal 100 persones afectades per la legionella; és important que es duguin a terme les mesures necessàries de prevenció.

El Sr. Alcalde manifesta que des del primer moment cal separar les accions correctes de les incorrectes. Si les persones procedeixen amb una actuació delictiva i hi ha torres que segueixen sense aplicar el protocol, hi haurà malalties. Hi ha una part de l'actuació humana que és possible controlar i una altra part que no es possible controlar, cal saber quins espais són. Naturalment que cal millorar la prevenció, però també cal explicar a la població que hi ha fets que poden passar, hem de controlar les torres i que caigui el pes de la llei en aquells que no compleixen.

El Dr. Parron, informa que la primera denúncia sobre la fàbrica de gel va ser per un tema alimentari, no hi ha sospita de sanejament ambiental. És difícil lligar tècnicament un tema amb l'altre perquè l'actuació tècnica és diferent, diferents serveis administratius que han actuat en la mateixa empresa controlant temes diferents.

El Sr. President informa que les torres es poden controlar, però encara que només hi hagin tres amagades, que no siguin legals, els efectes ja no es poden controlar. Si hi ha algú que amaga informació, per molt que l'Ajuntament tingui censades les torres i que la Generalitat les inspeccioni i que es facin els controls previstos en els protocols, la malaltia pot esdevenir igual. L'instal·lador que les instal·la ha de declarar que les posa en funcionament, però el cert és que, de moment, no ho fa.

El Sr. Oliva informa que el fet de censar-se i de fer l'autocontrol és obligació del titular no de l'administració, altra cosa és que l'administració vetlli per com funciona el compliment d'aquesta obligació. Hi ha prevista una revisió periòdica i s'informarà dels resultats a l'Ajuntament.

El Sr. Torres pregunta per l' equipament públic i per quan s'ha fet el control anterior en el propi CAP.

El Sr. Codina informa que la torre va ser canviada tota fa dos anys, amb contracte de manteniment de desinfecció periòdica i més serveis que els que posa la normativa.

Finalitza la reunió a les 21,15 hores i el Sr. Alcalde informa que si el brot realment acaba, no caldrà fer un nou consell extraordinari i es farà un consell ordinari al setembre.

El PRESIDENT

LA SECRETÀRIA