Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció 30/10/2002

Escoltar

Acta del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció 30/10/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ

Data: 30 d'octubre de 2002

Núm: 04/02

Caràcter: extraordinari

Hora: 19 hores

Lloc: Sala de reunions de Via Pública c/ Mn. Jaume sala, 16-18

Hi assisteixen:

Sr. Joan Antoni Baron Espinar, conseller delegat de Via Pública

Sr. Juan Fco. Giménez Cernuda, cap de la Policia Local

Sr., Joaquim Belenguer, inspector cap ABP dels Mossos d'Esquadra de Mataró

Sra. Montserrat Fon, cap de Protecció Civil

Sr. Francisco Cañadas, en representació del PSC

Sr. Juan Romero Rodas, en representació del PSC

Sr. Jordi Fàbregas Casas, en representació del Grup Municipal de CiU

Sr. Josep Camps i Gutiérrez, en representació de la Federació d'associacions i gremis de Mataró i Maresme

Sr. Jordi Puigderajols, Defensor del Ciutadà

Sra. Núria Calpe, en representació del Col·legi d'Advocats

Sr. Antonio Podadera, en representació de la Junta de Personal. CSIF

Sr. Josep Carbó, en representació de la Federació d'Associacions de Veïns

Sr. Jordi Canal, en representació de CATAC

Sr. Santi del Arco, en representació de Creu Roja

Sra. Assumpta Lluch, en representació del Pla Municipal de Drogodependències

Antonio Cortes Box, representació del Cos Nacional de Policia

Sr. Luís M. Clemente Marín, com a secretari

Excusen la seva absència:

Sr. Manuel Mas i Estela, alcalde

Sr. Jaume Parera, en representació del Gremi d'Hostaleria

Sr. Pere Robert, en representació del Patronat Municipal d'Esports

Sr. Toni Cabré, en representació del patronat Municipal de Cultura

Ordre del dia

 1. Conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Mataró.

 2. Línies conjuntes d'actuacions Mosses d'Esquadra i Policia Local de Mataró.

 3. Presentació de les actuacions del Pla d'Actuació Municipal relatives a la seguretat ciutadana.

 4. Desenvolupament de la reunió

  1. Conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Mataró.

   Prèvia presentació pel Sr. Joan Antoni Baron, Conseller-delegat de Via Pública dels punts de l'ordre del dia de la sessió, destaca l'agraïment per l'esforç demostrat pels caps de la Policia Local de Mataró i el Cap de l'ABP del Maresme en ordre de plasmar el nou marc teòric de la seguretat pública a Mataró-

   El Sr. Baron explica que el conveni ha estat explicat en la Comissió municipal informativa de Via Pública, i en la Junta Local de Seguretat en la qual es pot ressaltar l'estadística oferta pel Cos de CNP de reducció de la delinqüència ( a 28-10-2002) respecte a igual data de 2001 en un 3,5%.

   Finalitzada l'exposició el Sr. Joan Antoni Baron cedeix la paraula al Sr. Juan Fco. Giménez Cernuda i Joaquim Belenguer caps respectivament de Policia Local de Mataró i de l'ABP de Mossos d'Esquadra al Maresme, qui inicien l'exposició.

  2. Línies conjuntes d'actuacions Mossos d'Esquadra i Policia Local de Mataró

  El Sr. J. F. Giménez Cernuda, recolzant-se en un sistema de projecció informàtic de l'exposició, passa a explicar el contingut de les línies bàsiques de les relacions funcionals i d'exercici de les competències que en matèria de seguretat ciutadana fonamentaran la col·laboració entre els cossos de seguretat de l'estat, Mossos d'Esquadra-Policia Local de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Mataró al territori del municipi de Mataró:

  1. La descompartimentació de l'exercici de competències Mossos-Policia Local, amb una permeabilitat funcional integral.

  2. La vertebració de la junta local de seguretat sota la presidència de l'Alcalde.

  3. L'habilitació d'un sistema informàtic comú a efectes delictius i d'il·lícits en matèria de Llei 1/92 de seguretat ciutadana.

  4. L'homologació de procediments d'actuació policial per tal d'assegurar la unitat de criteris i de mitjans de resposta al ciutadà.

  Finalitzada l'exposició, el Sr. Joaquim Belenguer, Inspector-cap de l'ABP, amb caràcter previ a la prossecució de l'exposició del punt de l'ordre del dia, destaca l'alt grau de col·laboració professional desenvolupat durant més d'un mes amb la Policia Local, i l'immillorable clima de les relacions creades.

  El Sr. Belenguer destaca la importància del desplegament, amb una especial cura de la patrulla com a veritable comissaria presencial allà on es troba.

  Així mateix destaca que les línies d'actuació del model de seguretat pública a Mataró aniran adreçades recolzades fonamentalment a la preservació de la utilització cívica dels espais públics, amb actuacions policial concretes sobre punts negres delictius, fent front als problemes cojunturals amb actuacions sectorials delimitades en el temps i l'espai, i prestant especial atenció als col·lectius desprotegits (dones, menors i gent gran), als problemes relacionats amb la seguretat derivats de la immigració (explotació treballadors, prostitució, menors) i a les àrees d'oci i les problemàtiques que s'associen a les mateixes (consum i tràfic d'estupefaents, robatoris en vehicles).

  1. Presentació de les actuacions del Pla d'Actuació Municipal relatives a la seguretat ciutadana.

  Cedida la paraula pel Sr. Joan Antoni Baron al cap de la Policia Local, aquest recolzant-se en un sistema informàtic de projecció explica els objectius en matèria de seguretat de la Policia Local al PAM que són millorar la qualitat de servei de la Policia Local, articulant una estructura organitzativa i d'actuació, basada en un desplegament territorial, que maximitzi el coneixement de les necessitats dels ciutadans i optimitzi l'eficàcia amb que es respon a les mateixes.

  Davant la pregunta de la Sra. Núria Calpe sobre l'operativa d'assistència a la declaració d'immigrants il·legals per fets delictius, el Sr. Joaquim Belenguer explica que s'ha instat al CNP per tal que la declaració i les diligències d'instrucció d'expulsió s'unifiquin inicialment en la comissaria del cos dels Mossos d'Esquadra, el que requereix l'acceptació del CNP a qui s'ha demanat un provisionament sobre aquesta proposta.

  No havent més temes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.

  El president

  Joan Antoni Baron Espinar

  El secretari

  Luís Miguel Clemente Marín

  Mataró, 30 de novembre de 2002