Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern.

Escoltar

Comissió de Govern.

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 1876/2001 de 15 de març

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 19 de març de 2001.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 de març de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 5 de març de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS
SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONOMICA
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació dels plecs de condicions econòmiques i administratives que regiran el contracte del subministrament de tres automòbils turisme per a la Policia Local i convocatòria de licitació.

4 Aprovació dels plecs de condicions econòmiques i administratives que regiran el contracte per les obres de construcció dels vestuaris al Camp de Futbol de Pla d'en Boet i convocar licitació.

5 Aprovació de la modificació del contracte de recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central (recinte firal), fase 2ª.

6 Adjudicació del servei desratització, desinfecció i desinsectació durant els anys 2001-2002.

7 Adjudicació del servei de manteniment d'alarmes durant els anys 2001 i 2002.


-Servei de Recursos Humans-

8 Bases convocatòria per cobrir 1 plaça de T.M. Enginyer Tècnic, 1 plaça T.M. Aparellador o Arquite4cte Tècnic, 2 places d'Agent Fiscal, amb nomenament de funcionaris de carrera i una plaça d'Auxiliar d'Informació, amb contractació laboral fix, totes les places es cobriran per la modalitat d'accés lliure i sistema selectiu de concurs-oposició.

9 Bases convocatòria per cobrir dues places de conserge, grup E, amb nomenament de funcionari de carrera, pel sistema de concurs de mèrits i modalitat d'accés lliure.

10 Bases convocatòria per cobri tres places d'Educador especialitzat, Grup C, amb contractació laboral indefinida, pel sistema de concurs de mèrits i modalitat d'accés lliure.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

11 SolÙlicitar davant la Direcció General de Comerç, Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya , els ajuts previstos en la convocatòria de 15 de febrer de 2001 per a la renovació de l'activitat comercial i el foment de la cooperació empresarial en l'àmbit de la comercialització.

-Servei de Manteniment-

12 Aprovació inicial del Projecte de Reforma de l'enllumenat públic quadre "L". Import: 11.480.528.- PTA.


Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe