Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 08/04/2002

Escoltar

Comissió de Govern. 08/04/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 
2160/2002 de 4 d'abril

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 8 d'abril de 2002.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2002  - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 8 d'abril de 2002, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 18 de març de 2002.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Modificació del contracte de subministrament de material d'oficina durant els anys 2002 i 2003 per adhesió de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, i augmentar la quantia del contracte efectuat amb Heliocorb, SL., en l'import de 12.000.-EUR.,  IVA. inclòs.

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, les obres per a l'execució del projecte d'urbanització de la zona verda del PERI 03, sector de "Can Llinàs", de Mataró, i convocar licitació. Durada prevista per a l'execució de les obres: 5 mesos. Pressupost màxim de licitació: fins a 276.875'69.-EUR., IVA. inclòs.

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de la Plaça de Can Xammar i dels carreres Na Pau, Sant Cristòfor, Xammar i Baixada de les Espenyes, de Mataró, i convocar licitació. Durada prevista per a l'execució de les obres: 8 mesos. Pressupost màxim de licitació: fins a 628.500'00.-EUR., IVA. inclòs.

6 Aprovació de la rectificació de l'acord de la Comissió Municipal de Govern de data 18/03/2002, en la que per un error mecanogràfic es va fer constar la modificació del contracte de subministrament de material d'oficina durant els anys 2002 i 2003, quan el contracte a modificar per adhesió de l'Institut Municipal d'Educació és el de subministrament de material d'obra durant els anys 2002 i 2003.

-Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró-

7 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a la sol·licitud de subvenció del Pla d'Ocupació 2002.
 
CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de construcció del Centre cívic Molins, Fase acabats interiors i urbanització exterior.

-Servei d'Urbanisme-

9 Comparèixer en el Recurs de Cassació interposat per Josep Riera Porta, contra la Sentència 849/2001 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (PEMU La Bobila).

10 Donar compte i executar la Sentència del Tribunal Suprem de 28.02.2002 que desestima el Recurs de Cassació interposat per ILURI SL. en matèria de revisió del Pla general d'Argentona (Sant Jaume de Traià).

-Servei de Llicències-

11 Ordre d'enderroc a Roig CP, SA, de l'estructura de dos plantes de ferro i vidre adossada al tancament de façana, al carrer Serra i Moret, 27.

12 Ordre d'enderroc a Antoni Noé Nadal, del cos semisoterrani al final de parcel·la al carrer Riu Fresser, 10.

-Servei de Manteniment-

13 Aprovació inicial del Projecte d'endegament de la Riera de Sant Simó en el tram inferior de les vies de RENFE a Mataró.

14 Aprovació inicial del Projecte de reconstrucció de marges i estabilització de la llera de la Riera de Mata en el tram superior de la carretera N-II a Mataró.

15 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de renovació de les calçades dels carrers Carlemany, Lluís el Pietós, Mar, ronda Prim i Joan Larrea.

16 Aprovació de l'acta de recepció de les obres del projecte de l'enllumenat públic del quadre "L".

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

17 Donar compte del Decret 7973/2001 de 31 de desembre, del conseller delegat de Serveis Centrals, referit a la modificació de l'import a abonar al PASS en concepte d'ajuts individualitzats per persones ingressades a la Residència Sant Josep, mancades de recursos, corresponent a l'any 2001.

CMI DE LA VIA PÚBLICA

18 Aprovació de la Carta de Serveis de la Policia Local.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor