Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 1 de juliol de 2002

Escoltar

Comissió de Govern. 1 de juliol de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4167/2002 de 27 de juny

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 1 de juliol de 2002

Servei ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 1 de juliol de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 17 de juny de 2002.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS -Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reconstrucció de marges i d'estabilització de la llera de la riera de Mata en un tram aigües amunt de la ctra. N-II, a Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 72.113'54.-EUR., IVA. inclòs.

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte d'endegament de la riera de Sant Simó en el tram situat aigües avall de les vies de RENFE, a Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 96.158'17.-EUR., IVA. inclòs.

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de 125 pistoles per a la Policia Local de Mataró, i convocat licitació. Pressupost màxim de licitació: 64.376'00.-EUR., IVA. inclòs.

6 Aprovació de la revisió de preus del contracte de servei per a la gestió dels casals municipals d'avis, adjudicat a favor de l'Associació Esport 3. Import de la revisió, per aplicació de l'augment experimentat per l'IPC un cop transcorregut un any des de l'inici de la prestació del servei: 2.995'18.-EUR. (equivalent al 3.1 % sobre el preu anual de la contractació).

7 Aclariment de l'acord aprovat per Comissió de Govern de data 04/03/2002, sobre adquisició de béns d'interès artístic del llegat del pintor Sr. Jordi Arenas, de relació detallada dels béns adquirits amb l'expressada adquisició.

8 Aprovació de la modificació del contracte de servei per a la cobertura de l'assegurament de la responsabilitat civil derivada de l'ús i circulació dels vehicles que composen la flota municipal, adjudicat a favor de Zurich España, Compañía Aseguradora de Seguros y Reaseguros, SA., per adequació de la prima de l'assegurança a les altes produïdes durant el primer semestre del 2002, el que comporta un augment en la contractació de 2.525'78.-EUR., IVA. inclòs.

9 Aprovació de la modificació del contracte del servei de manteniment de zones verdes, adjudicat a favor de la mercantil TALHER, SA., per augment de les zones verdes que cal mantenir, la qual cosa representa un augment del preu de la contractació per l'import total de 17.150'98.EUR., IVA. inclòs.

10 Ratificació decret relatiu a l'adjudicació obres de renovació de calçades de Verge de Guadalupe, La Vinya i Rda. Alfonso X el Sabio.

CMI SERVEIS TERRITORIALS-Servei d'Urbanisme-

11 Donar compte de la Sentència de 19.4.2002 del Tribunal Suprem dictada en Recurs de cassació 3808/98 sobre el Pla especial de "Can Solaret".

-Servei de Llicències-

12 Ordre de retirada a Juan Carlos Jimenez Aguado, de l'estructura metal·lica en pati a la Ronda Cervantes, 57 baix.

13 Ordre de retirada a "Scandinavian Educational Systems, SA, de rètol en banderola al c. Sant Benet, 66 baix.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor