Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern - 1 d'octubre de 2001

Escoltar

Comissió de Govern - 1 d'octubre de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Es es convoca la sessió de la Comissió de Govern que tindrà lloc el proper dilluns 1 d'octubre de 2001 per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions celebrades els dies 3-9-2001 i 17-9-2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS
-Servei de Recursos Humans-

3 Aprovar les bases de selecció per la provisió del lloc de treball de Cap de la secció de Protecció i Promoció de la Salut, del Servei de Sanitat i Serveis Socials, pel procediment de Concurs de Mèrits entre personal funcionari de carrera i laboral fix, tècnic mig o superior de l'àmbit de la salut (grups A i B).

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació de la modificació del contracte d'obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre OA, adjudicat a favor de l'empresa BONAL, SA., en el sentit d'augmentar la seva quantia en l'import de 380.195.-PTES., equivalent a (2.285'02.-EUR).

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques i administratives particulars que han de regir la contractació de les obres de reurbanització de la plaça de l'Havana, i convocar licitació. Pressupost: fins a 35.000.000.-PTES. (210.354'24EUR).

6 Aprovació de la rectificació de l'acord de la Comissió de Govern de data 19/02/2001, relatiu a l'adjudicació a favor de l'empresa IOMSA (Infraestructures i Obres Mataró, SA.) de les obres de reurbanització de la zona verda entre els carrers Castaños i Sant Valentí, de Mataró, en el sentit d'incloure a l'import de l'adjudicació la quantitat corresponent al control de qualitat de les obres.

7 Aprovació de la modificació del contracte d'adquisició de material informàtic, pel que respecta als lots 1 i 3 del contracte, adjudicats a favor de les empreses GE CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SL. i SCORPION SISYTEMAS, SA., en el sentit d'augmentar la seva quantia en l'import de 3.000.000.- Ptes., equivalent a 18.030'36.-EUR., i 6.400.000.-Ptes., equivalent a 38.464'77.-EUR., respectivament.

8 Adjudicació obres arranjament esplanada central i accessos Parc de La Llàntia.

9 Adjudicació del contracte per a la renovació de voreres 2001 (Camí del Mig entre Estadi i Rda. del Cros).

10 Adjudicació de les obres rehabilitació de l'enllumenat públic dels carrers Álamos, Mata, Moretó, Alarcón i Josep Sabater Fortuny (quadre AT).

11 Adjudicació obres construcció 8ª barra de nínxols del cementiri municipal Les Valls.

12 Modificació del punt tercer de l'acord pres per la Comissió de Govern Municipal de data 17/09/2001, respecte de l'aprovació de l'inici de la contractació de la reforma de l'enllumenat públic dels carrers Av. Maresme, C/ Toló, Floridablanca, Josep Castells, Colón, etc. (quadre BC), en el sentit d'acordar la seva tramitació com a urgent.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei de Llicències-

13 Donar compliment de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, dictada en recurs ordinari 447/00, interposat per Antonio Martin Domínguez, contra l'ordre d'enderroc d'addicció de planta àtic a la ronda Sant Oleguer 74, 5è pis.

14 Desestimar el recurs de reposició interposat per Jorge Vázquez Moreno, contra l'ordre de retirada del cobert al terrat del carrer Països Baixos 22, 3er 1ª.

15 Ordre de retirada a Roman Carrasco Gallego, del cobert en part posterior del pati al carrer Joan Fuster, 26.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

16 Aprovar el conveni de col.laboració en matèria de serveis socials per a l'exercici 2001 entre aquest Ajuntament i el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe