Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 11 de juny de 2001

Escoltar

Comissió de Govern. 11 de juny de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 3798/2001 de 7 de juny

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 11 de juny de 2001.


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 11 de juny de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 28 de maig de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.


CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Recursos Humans-

3 Aprovació bases i convocatòria per cobrir per promoció interna una plaça d'animador socio-cultural.


-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació de plecs de condicions econòmiques i administratives particulars del servei d'informació i tramitació telefònica abreujat 010 i convocar licitació.

5 Aprovació de plecs de condicions econòmiques i administratives particulars per al subministrament d'una furgoneta per a la Policia Local i convocar licitació.


6 Aprovació dels plecs de condicions econòmiques i administratives particulars per a les obres del projecte executiu el projecte de recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central, fase 4B i convocar licitació.


7 Aprovació de plecs de condicions econòmiques i administratives particulars del subministrament, instalÙlació i manteniment de l'equipament d'electrònica de xarxa per al 2001 i convocar licitació.


8 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars de les obres de renovació de l'enllumenat del quadre OF i convocar licitació.


9 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars de les obres de renovació de l'enllumenat del quadre L i convocar licitació.


10 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars de les obres d'arranjament esplanada central i accessos al Parc de la Llàntia i convocar licitació.


11 Aprovació de la modificació del contracte de subministrament d'adobs i gespitoses.


12 Modificació del contracte de les obres de reurbanització Pl. Tomàs y Valiente.


13 Adjudicació de les obres d'urbanització de la Plaça Rocafonda i del Carrer Pablo Picasso, entre l'Avinguda Perú i el Carrer Mèxic.


14 Adjudicació del servei de lloguer de grua cistella per l'esporga durant els anys 2001 i 2002.


15 Adjudicació del servei de "helpdesk" entre els dies 15 de juny de 2001 i 31 de desembre de 2001.


16 Adjudicació obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "M".


17 Adjudicació de l'adquisició de material informàtic durant l'any 2001.


-Servei de Secretaria General-

18 Donar compliment a la Sentència número 536/2001 de 30 d'abril interposada per Contratas y Obras Empresa Constructora,S.A. sobre declaració interessos de demora


CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

19 Aprovació inicial del Projecte bàsic de reurbanització de la plaça de l'Havana.


20 Actualització del pressupost del projecte executiu de la vuitena barra de nínxols del cementiri municipal de Les Valls i incorporació de la normativa vigent sobre Seguretat i Salut a les obres de construcció.


-Servei d'Urbanisme-

21 Aprovació inicial de l'Estudi de Detall del CAP Camí Ral i projecte constructiu.


22 Aprovació inicial dels projectes d'Urbanització de les Unitats d'Actuació 27 i 45.


23 Aprovació inicial del Pla Parcial Can Gener.


Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe