Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 12/9/2000

Escoltar

Comissió de Govern. 12/9/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 5207/2000 de 6 de setembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Comissió de Govern que tindrà lloc el dimarts 12 de setembre de 2000.


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL

Primer.- En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, HE RESOLT anul.lar formalment la convocatòria prevista en el Decret núm. 5128/2000 de data 30 d'agost per a la celebració de la Comissió de Govern el dia 4-9-2000.

Segon.- Convocar els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dimarts 12 de setembre de 2000, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 24 de juliol de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovar plecs de condicions i convocatòria de licitació de la senyalització informativa de la ciutat durant l'any 2000.

4 Adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del projecte complementari al projecte modificat de les obres de sanejament dels nous colÙlectors als carrers Hospital, Sant Pere, Camí Ral i Jordi Joan.

5 Adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del projecte modificat de rehabilitació de la residència municipal Sant Josep 2ª fase.

6 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs de les obres de construcció d'un edifici de telecomunicacions al Parc Forestal, fase 1ª, obra civil i convocar licitació.

7 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs de les obres de reurbanització del carrer sant Joan i plaça sant Joan i convocar licitació.

8 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs de les obres de reurbanització del carrer Nou i la plaça santa Maria i convocar licitació.

9 Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs de les obres d'urbanització de la zona verda entre els carrers Castaños i sant Valentí i convocar licitació.

10 Aprovar els plecs de condicions tècniques, econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs dels treballs d'assistència tècnica, per la redacció del projecte bàsic i d'execució de les obres de recuperació i restauració del Cementiri dels Caputxins i convocar licitació.

11 Aprovar els plecs de condicions tècniques, econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs del servei de recollida d'objectes voluminosos durant els anys 2001 i 2002 i convocar licitació.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Urbanisme-

12 Aprovació inicial del Projecte complementari del sector Les Hortes del Camí Ral, sobre condicionament de parcel.les.

13 Ratificació del conveni signat el 18 de juliol de 2000 pel Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres i la Sra. Montserrat Carandell Romaguera, referent a l'adquisició, per mutu acord, d'una finca situada al carrer Corregiment.

14 Ratificació del conveni de colÙlaboració urbanística signat el 12/5/2000 pel Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres i el legal representant de CONSTRUCCIONES 2005 SL, relatiu a l'execució de les obres d'urbanització de la Unitat d'Actuació 46 carrer Caceres.

15 Aprovació inicial del nou Projecte de reparcel.lació del sector Cirera Nord i ratificar el conveni sobre el mateix àmbit.

-Servei d'Obres-

16 Aprovació Acta de recepció de les obres de construcció d'un Centre d'Atenció Primària a la Ronda Cerdanya.

17 Aprovació Acta de recepció de les obres de construció de la sisena barra de nínxols del cementiri municipal Les Valls, corresponents a les Fases 1ª i 2ª.

18 Presentació d'al.legacions a l'atribució inicial del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003.

-Servei de Manteniment-

19 Aprovació inicial del Projecte d'instal.lació de climatització de l'edifici del Carreró, per un import de 28.571.639'- ptes.

20 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OA".

CMI SERVEIS PERSONALS
-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

21 Sol.licitud de signatura d'un Conveni amb l'Área de Serveis Socials de la diputació de Barcelona.

22 Aprovació d'un Conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques a la Fundació Privada El Maresme.

23 Aprovació d'un Conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques al Centre de Formació i Prevenció.

24 Modificació de la subvenció atorgada a la Fundació El Maresme pro persones amb disminució física.

Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

LA SECRETARIA ACCIDENTAL.
Ma. Pau Ortillés Cadena
En dono fe