Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 12 d'abril de 1999

Escoltar

Comissió de Govern 12 d'abril de 1999

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 12 d·abril de 1999, a les 9 hores i trenta minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1.-Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 22 de març de 1999.

2.-DESPATX OFICIAL.

ÁREA SERVEIS CENTRALS
-Compres i Contractacions-
3.-Ratificació Decret d'Alcaldia sobre adjudicació de les obres pendents d'executar del Cementiri Vell.

4.-Aprovació modificació del contracte de les obres consolidació i restauració del tram de la Muralla dels Genovesos.

5.-Aprovació de la modificació del contracte de les obres de remodelació de la 1a fase del Parc de Palau.

6.-Aprovació modificació contracte obres instalÙlació enllumenat públic a l'entorn del Clos arqueològic i c. Castaños.

7.-Aprovació modificació contracte urbanització plaça Extremadura , fase II (c. Múrcia).

8.-Aprovació modificació acord Comissió de Govern, de data 8 de febrer de 1999, pel que es va adjudicar a l'empresa COPCISA les obres complementàries del projecte de recuperació i millora del Parc Central, fase 2B, per error en el pressupost d'adjudicació.

9.-Contractació menor subministrament de 20 contenidors per a recollida selectiva en els barris de Rocafonda i Cerdanyola a l'empresa ALLIBERT MANUTENCIÓN pel pressupost de 1.345.600.- PTA.

10.-Aprovació de plecs condicions economico-administratives particulars i convocatoria licitació contractació subministrament i instalÙlació jocs infantils en zones verdes de la ciutat.

11.-Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatoria licitació contractació obres construcció aceres, enllumenat públic, arbrat, reg i mobiliari urbà al c. Galícia entre la Crta. de Cirera i l'accés al taller ocupacional.

12.-Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatoria licitació contractació obres urbanització "Can Bergada", fase 1a.

13.-Aprovació plecs condicions i adjudicació contracte mitjançant procediment negociat, sense publicitat, a l'empresa ECA, SA els treballs de control de qualitat de les obres de recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central, fase 2A, per un pressupost de 3.556.403.- PTA.

14.-Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatoria licitació contractació zona esportiva lliure en el Pla d'en Boet, fase de construcció i pistes de petanca.

15.-Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatoria licitació obres renovació enllumenat públic sector NO barri La Llàntia fase 1ª carrer Galicia.

-Servei d·Informació de Base-
16.-Aprovar, disposar i reconèixer un crèdit per un import per un import de 1.988.472 €PTA a favor de K-TUIN per la compra de sis ordinadors personals.


ÁREA DE SERVEIS TERRITORIALS
17.-Aprovació factures de diversos estudis d· aparcament i d·una proposta de definició de xarxa reservada per bicicletes, presentades pel RACC per un import de 1.516.656.- PTA.

-Obres i Projectes públics-
18.-Aprovar l·Acta de recepció de les obres de consolidació i restauració d·un tram de la Muralla dels Genovesos.

19.-Aprovar l·acta de recepció de les obres de construcció d·una rotonda a l·Av. Puig i Cadafalch i Rda. President Tarradellas .

20.-Aprovació de l·acta de recepció de recepció de les obres d·enllumenat de l·entorn del Clos Arqueològic i carrer Castaños.

-Servei de Manteniment-
21.-Aprovació de l·acta de recepció de les obres de remodelació de l·enllumenat públic del carrer Mèxic.

22.-Aprovació del fraccionament del projecte de renovació de l·enllumenat públic del sector nord-oest del barri de la Llàntia en dues fases: la primera fase per un import de 10.545.188.- PTA. i la segona fase per un import de 9.471.042.- PTA.

23.-Projecte inicial del projecte de pintura a les Escoles Germanes Bertomeu, J. Peramas i Menéndez i Pelayo. Import 11.702.982.- PTA.

24.-Aprovació inicial del projecte de consolidació de talussos i reparació de cunetes de recollida d·aigua al Parc de Can Boada. Import 6.581.610.- PTA

-Urbanisme-
25.-Donar compliment de la sentència del Tribunal contenciós € administratiu en relació als interessos per la compra dels terrenys a la Sra. Teresa Gallifa.

-Medi Ambient-
26.-Donar compte de la petició a la Diputació de Barcelona a l·Área de Medi Ambient suport econòmic per a l·adquisició de nous contenidors de vidre, paper i envasos per un import de 3.700.400.- PTA.

27.-Donar compte de la petició a la Diputació de Barcelona a l·Área de Medi Ambient suport econòmic per a la reforma de l·enllumenat públic corresponent al quadre ML (carrer Avinyó, carrer Calabria, carrer Germà Doroteo, passatge de Torre Palauet, carrer Carlemany entre la ronda President Tarradellas i Roger de Llúria, per un import de 3.000.000.- PTA.


ÁREA DE SERVEIS PERSONALS
-Educació-
28.-Aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona per a activitats educatives per l·any 1999.

29.-Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a Programes de Garantia Social € Convocatòria 1999.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas i Estela, a Mataró, vuit d·abril de mil nou-cents noranta-nou.
En dono fe
El Secretari General,