Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 15 d'octubre del 2001

Escoltar

Comissió de Govern. 15 d'octubre del 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 6256/2001 de 10 d'octubre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 15 d'octubre de 2001.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 d'octubre de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 1 d'octubre de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.
CMI SERVEIS CENTRALS
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques i administratives particulars que han de regir la contractació del servei de neteja de les zones verdes de la ciutat, durant els anys 2002 i 2003, i convocar licitació. Pressupost: fins a 120.888.268.-Ptes.

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació del subministrament de llicències software Oracle i servei de suport tècnic Oracle per a l'Ajuntament de Mataró, i convocar licitació. Pressupost: fins a 10.500.000.-Ptes.

5 Modificació del contracte d'assegurances per a la cobertura de la responsabilitat civil derivada de l'ús i circulació de vehicles de la flota municipal, adjudicat a favor de l'entitat asseguradora "La Estrella, SA., de Seguros y Reaseguros", en el sentit d'adequar el seu import a les altes i baixes de vehicles municipals assegurats produïdes durant el primer semestre del 2001, la qual cosa comporta una disminució en el preu del contracte de 121.695.-Ptes.

6 Modificació del contracte de subministrament d'impressos i sobres de l'Ajuntament de Mataró, durant els anys 2000 i 2001, adjudicat a favor de la Srª. Montserrat Cruzate de Palau, en el sentit d'aprovar la revissió dels preus dels subministres objecte de la contractació, la qual cosa comporta un augment en els preus oferts en el seu dia del 3'65%.

7 Modificació del contracte de servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat de Mataró, adjudicat a favor de "Electricitat Boquet, SL.", en el sentit d'incloure en el contracte les altes i baixes de punts de llum que s'han produït durant el present exercici 2001, la qual cosa comporta un augment en el preu del contracte de 8.037.361.-Ptes.

-Servei de Recursos Humans-

8 Aprovar bases i convocatòria per cobrir places vacants d'agents de la policia local per mobilitat interadministrativa

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

9 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'Escola Pública l'Anxaneta.

10 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres d'urbanització dels entorns del Cap Cerdanyola Nord.

11 Acceptació de les ajudes atorgades a les actuacions municipals "Urbanització Ronda Roca Blanca i Urbanització de l'accés peatonal a la platja pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER 2000.

-Servei d'Urbanisme-

12 Aprovació inicial del Pla especial "Caserna Mossos d'Escuadra".

13 Donar compte de la Sentència dictada en relació del Just preu fixat pel Jurat d'expropiació respecte a l'expropiació d'una finca del Sector de Can Solaret.

14 Donar compte de la Sentència dictada en Recurs contenciós administratiu interposat contra l'aprovació definitiva de la Revisió del Pla General d'Ordenació Municipal, àmbit Cinc Sènies.

15 Donar compte de la Resolució dictada en el Recurs contenciós administratiu interposat contra l'aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del Sector Can Solaret.

-Servei de Llicències-

16 Donar compte de la resolució del Tribunal Suprem que declara desert el recurs de cassació núm. 2483/01 presentat pel Sr. Tomás Pallarés Parra, contra l'ordre de clausura del Taller d'estampació al carrer Cuba núm. 69.

-Servei de Manteniment-

17 Aprovació inicial del projecte d'ampliació de les oficines de Serveis Municipals i Manteniment. Import 15.010.086'- ptes.

18 Aprovació inicial del Projecte de reparació de lesions i adequació a normativa de l'edifici alberg "Can Solaret" de Mataró. Import: 11.407.046.- PTA.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe