Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 16/12/2002

Escoltar

Comissió de Govern. 16/12/2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8014/2002 de 12 de desembre

Assumpte:

Convocatòria sessió Comissió de Govern del dia 16 de desembre de 2002

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 16 de desembre de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani de l'edifici del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2 de desembre de 2002

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Modificació del contracte de subministrament de material informàtic (hardware estàndard), durant l'any 2002, adjudicat a favor de la mercantil GE Capital Information Technology Solutions, SL.

4 Modificació del contracte de les obres de reurbanització de la Pl. Rocafonda i c/ Pablo Picasso, entre Av. Perú i c/ Mèxic, de Mataró, adjudicat a favor de Proinosa- Promoción e Ingeniería de Obras, SA.

5 Aprovar la modificació del contracte de servei de gestió de la deixalleria del Pla d'en Boet II, situada al c/ Francesc Layret, s/n, de Mataró, modificació la qual consisteix en l'augment en 55.000.-EUR. addicionals, IVA. Inclòs.

6 Aprovar la modificació del contracte establert amb l'empresa Servicios y Obras Barcelona, SL., adjudicatària del contracte per a l'execució de les obres de remodelació del camp de futbol municipal del Camí del Mig i zona esportiva Enric Pujol, fase vestidors i urbanització exterior, de Mataró, en el sentit d'augmentar la seva quantia en 66.414'28.-EUR., IVA. Inclòs.

7 Aprovar la modificació del contracte d'assistència per a la redacció d'un projecte de pla especial de millora rural i desenvolupament agrícola de les cinc Sènies-Valldeix, a Mataró, adjudicat a favor Jornet-Llop i Pastor, SCP per l'import de 7.482.000.-Ptes., IVA. inclòs, equivalent a 44.967'73.-EUR.

8 Adjudicació subministrament i instal·lació d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió (CCTV) a Pl. França de Mataró.

9 Adjudicació del servei de manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró durant l'any 2003.

CMI SERVEIS TERRITORIALS -Servei de Llicències-

10 Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, dictada en recurs ordinari 2/01, interposat per "General de Galerias Comerciales, SA" i dos més, contra la imposició de multa per infracció urbanística en la construcció del centre comercial a la carretera de Cirera.

-Servei de Manteniment-

11 Aprovació de l'esborrany del conveni de col·laboració administrativa entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró.

12 Aprovació inicial del projecte de reparació de la calçada de la plaça Pintor Cusachs.

CMI SERVEIS PERSONALS-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

13 Aprovació del Pla Integral de la Gent Gran.

14 Acceptació de l'aportació complementària a la pròrroga del conveni de Suport als Serveis Socials Locals per a l'any 2002 subscrit amb la Diputació de Barcelona.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor