Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 17/4/2000

Escoltar

Comissió de Govern 17/4/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 d·abril de 2000, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 3 d·abril de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-
3 Adjudicació del subministrament de cartells d·obres adjudicades per l·Ajuntament durant el quatrienni 2000-2004.

4 Ajudicació de les obres d·urbanització de Can Bergada, fase 2.

5 Adjudicació de les obres de construcció d·equipament municipal al carrer Pasqual Madoz, cantonada amb carrer Sant Ramon.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d·Urbanisme-
6 Donar compliment a la Sentencia del TSJC nº 262 de 23/7/98 per la que s'anul.la el projecte de Reparcel.lació del Sector ROQUES ALBES.

CMI DE LA VIA PÚBLICA
7 Ratificació del Decret 1579/2000 de 21 de març, d·aprovació del conveni de col.laboració entre l·Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona, en matèria de vigilància del Parc Montnegre Corredor en la temporada de primavera-estiu 2000.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Servei de Sanitat i Serveis Socials-
8 Subscriure el contracte de col.laboració entre el Laboratori Municipal d·Aigües de Mataró, S.A. i l·Ajuntament de Mataró per a l·any 2000.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas Estela, a Mataró, el tretze d·abril de dos mil.
En dono fe
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor