Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 17 d'abril de 2001

Escoltar

Comissió de Govern. 17 d'abril de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 2459/2001 de 9 d'abril

Assumpte: Ordre del dia Comissió de Govern 17 d'abril de 2001

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dimarts 17 d'abril de 2001, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2 d'abril de 2001

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS
SOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicació obres projecte d'urbanització de la zona verda del c/ Santa Caterina

4 Adjudicació obres projecte d'urbanització dels accessos al pas subterrani del carrer Sant Agustí de Mataró.

5 Aprovació dels plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que han de regir el concurs del servei de Helpdesk per l'Ajuntament de Mataró durant el període comprés entre el 15 de juny fins el 31 de desembre de 2001 i convocar licitació.

6 Aprovar el contracte d'arrendament del local ubicat al carrer Magí Raventós, 25, local B, per un termini de 4 anys, per ésser destinat a la prestació del servei socioeducatiu per adults que s'imparteix a "Can Torner".

-Servei de Recursos Humans-

7 Ratificar decret d'aprovació de les Bases i convocatòria per proveïr amb contractació indefinida una plaça vacant de capatàs, per promoció interna i pel sistema de concurs-oposició.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Sanitat i Serveis Socials-

8 Creació d'un observatori de l'Euro.


PRECS I PREGUNTES


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe