Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 17 de juny de 2002

Escoltar

Comissió de Govern. 17 de juny de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3846/2002 de 13 de juny

 

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 17 de juny de 2002.

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 de juny de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 3 de juny de 2002.

2 DESPATX OFICIAL.CMI SERVEIS CENTRALS -Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 3468/2002, de 29 de maig, relatiu a l'aprovació de la pròrroga del servei d'atenció telefònica i tramitació abreujada 010, adjudicat a favor de l'empresa Servicios de Telemàrketing, SA. (SERTEL), per un termini de 8 mesos addicionals, i aprovació de l'augment de la contractació en un percentatge del 0'96 %, ascendint la pròrroga i la modificació a l'import de 106.058'56.-EUR., IVA. inclòs.

4 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 3508/2002, de 30 de maig, relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de lloguer de la nau industrial ubicada al C/ Narcís Monturiol núm. 19, de Cabrera de Mar, propietat de Immobles Camps, SL., pròrroga la qual té una durada des del 01 al 30 de juny d'enguany i comporta una despesa de 4820'38.-EUR., IVA. inclòs.

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament del hardware i software i de la prestació de serveis necessària per a la implantació d'un sistema informàtic de salvaguarda, seguretat i alta disponibilitat, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 110.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

6 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament d'electrònica de xarxa, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 51.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

7 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat d'acord amb el conveni subscrit entre l'Ajuntament de Mataró i la Generalitat de Catalunya per a ús del catàleg de béns i productes homologats, del subministrament de mobiliari pel centre cívic de Rocafonda, i sol·licitud de 3 ofertes per 3 proveïdors homologats. Pressupost màxim de licitació: 147.429'46-EUR., IVA. inclòs.

8 Aprovació de l'arrendament de la nau-magatzem propietat de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA. (PUMSA), ubicada al Pla Industrial les Hortes del Camí Ral, parcel·la VI, front al carrer Repuntadora, núms. 26 a 36, cantonada amb el carrer A (nord), de Mataró, per un termini d'un any, a comptar des del 18/06/2002 i fins al 17/06/2003, i per una renda mensual de 4.155'50.-EUR., quantitat a la que s'haurà d'afegir el corresponent percentatge d'IVA.

9 Adjudicació del servei de salvament i socorrisme a les platges de Mataró durant l'època estival del 2002.

10 Adjudicació del servei de telecomunicacions per a l'Ajuntament de Mataró, organismes autònoms i oferta efectuada per aquests serveis per les empreses municipals.

11 Adjudicació del servei de manteniment informàtic i de help-desk de l'Ajuntament de Mataró, organismes autònoms i oferta efectuada per l'empresa municipal PUMSA.

12 Adjudicació obres reurbanització c. Na Pau, Sant Cristòfor, d'En Xammar i Baixada de les Espenyes.

-Servei de Secretaria General-

13 Donar compliment al contingut de la Sentència número 809 de data 25 de juny de 2001, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, en el Recurs número 1948/97 interposat per Desballestament El Maresme, SL.

CMI SERVEIS TERRITORIALS-Servei d'Obres-

14 Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona pel finançament de les obres de reurbanització de l'avinguda Corregiment.

15 Aprovar i ratificar el Conveni formalitzat amb l'empresa FECSA de cessió d'un local per allotjar les instal·lacions elèctriques del nou Centre Cívic Rocafonda.

-Servei d'Urbanisme-

16 Aprovació inicial de la modificació del Pla parcial "Vallveric".

17 Aprovació inicial del projecte de reparcel.lació de l'UA-72 "Can Quirze".

18 Aprovació inicial del projecte de reparcel.lació del Pla parcial "Can Quirze".

Precs i Preguntes,

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor