Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern - 17 de setembre de 2001

Escoltar

Comissió de Govern - 17 de setembre de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 de setembre de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA
-Servei de Compres i Contractacions-

2 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives que han de regir la contractació de la regulació semafòrica de la cruïlla entre Ronda Roca Blanca i el carrer Tarragona i convocar licitació. Pressupost 23.278.000 PTA (139.903,60EUR)

3 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives que han de regir la contractació de les obres de l'enllumenat públic del quadre BC (Av. Maresme, c. Toló, Floridablanca, Josep Castells, Colón, Confraria Sant Elm, Plaça Jordi Capell i convocar licitació. Pressupost 19.962.958 PTA (119.979, 79EUR).

4 Aprovació de la modificació de les obres de rehabilitació de la residència Sant Josep 2ª fase adjudicat a l'empresa BASSA Mar, SA en el sentit d'augmentar la seva quantitat en 3.485.030 PTA (20.945,45EUR).

5 Aprovació de la modificació del subministrament de recanvis de reg i eines de jardineria, adjudicat a l'empresa ESTABLIMENTS SABATER, SA, en el sentit d'augmentar la seva quantitat en 1.800.000 PTA (10.818,21EUR).

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

6 Aprovació del Conveni específic d'execució d'obres a formalitzar amb la Diputació de Barcelona regulador de la subvenció atorgada per a la construcció del Complex Esportiu "El Sorrall".

-Servei d'Urbanisme-

7 Aprovació inicial del Projecte de reparcelÙlació "Els Pins" (II).

8 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del PERI "Cafè del Mar".

9 Aprovació inicial de l'Estudi de detall nau d'expedició i venda de peix al Port de Mataró.

CMI VIA PÚBLICA

10 Aprovació inicial del projecte d'obres d'execució del carril bici al Camí del Mig entre C-60 i el c/ Josep Montserrat Cuadrada.


PRECS I PREGUNTES


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe