Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 18 de novembre de 2002

Escoltar

Comissió de Govern. 18 de novembre de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7192/2002 de 14 de novembre

Assumpte:

Convocatòria sessió Comissió de Govern 18 de novembre de 2002

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 de novembre de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani de l'edifici del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 4 de novembre de 2002.

 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei d'Ingressos-

3 Calendari fiscal 2003

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte bàsic I executiu de construcció d'un centre cívic al pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies, de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 1.950.037'96.-EUR., IVA. inclòs.

5 Aprovació de la modificació del contracte de subministrament de material informàtic (hardware estàndard), durant l'any 2002, adjudicat a favor de la mercantil GE Capital Information Technology Solutions, SL., modificació que comporta un augment en el preu del contracte de 13.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

6 Aprovació de la modificació del contracte de lloguer de maquinària pesada per a la present anualitat del 2002, adjudicat a favor de la mercantil Transports i Excavacions Mataró, SL., modificació que comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 12.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

7 Aprovació de la modificació del contracte de serveis de pintura durant la present anualitat 2002, adjudicat a favor de la mercantil Centre de Formació i Prevenció, ampliació que suposa un augment en el preu del contracte de 20.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

8 Aprovació de la modificació del contracte de gestió dels serveis dels Casals Municipals d'Avis de Mataró, adjudicat inicialment a favor de la mercantil Esport 3, modificació la qual consisteix en l'ampliació en el servei de bar de la dispensa de dinars, i aprovació de l'annex que regirà la prestació d'aquest servei addicional.

9 Aprovació de la modificació del contracte de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de la Pl. Rocafonda i del carrer Pablo Picasso, entre l'av. Perú i el carrer Mèxic, de Mataró, adjudicades a l'empresa PROINOSA, Promoción e Ingeniería de Obras, SA., per reintegrar a l'esmentada mercantil del sobrant existent en la contractació del control de qualitat de les obres, el qual va a càrrec de l'adjudicatària de les obres.

10 Aprovar l'adjudicació de la prestació, mitjançant concert, del servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de gestió "xec servei" 2002-2003.

11 Aprovar l'adjudicació del subministrament i instal·lació de plafons informatius a la ciutat de Mataró, durant l'any 2003.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 Aprovació i ratificació de l'acta d'autorització lliurada pel Rector de la Basílica Parroquial de Santa Maria per a instal·lar al campanar del temple un equip elèctric a interès de l'enllumenat públic de l'entorn.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

13 Aprovar el protocol addicional i annexos per a l'any 2002 del conveni en matèria de Serveis Socials i Benestar Social, signat entre el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró l'any 2001.

14 Correcció d'errada de l'acord aprovat per la Comissió de Govern en data 9 de setembre relatiu a l'aportació econòmica anual al PASS, com a complement per l'estança d'algunes persones mancades de recursos a la Residència Sant Josep.

- Servei de Joventut i Dona-

15 Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc de Protocol General "Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat" per al programa de foment de la participació per la creació de Consells de Joves.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

 

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor