Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 18 d'octubre de 1999

Escoltar

Comissió de Govern 18 d'octubre de 1999

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 d·octubre de 1999, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 4 d·octubre de 1999.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Recursos Humans-
3 Oferta pública d·ocupació 1999.

-Compres i Contractacions-
4 Aprovació pròrroga dels treballs de tractament fitosanitari de zones verdes i arbrat de la ciutat, escoles públiques i parc forestal durant l'any 2000.

5 Aprovació pròrroga dels treballs de paleta per edificació durant l'any 2000.

6 Aprovació pròrroga dels treballs de trituració de les restes de poda de l'arbrat durant l'any 2000.

7 Aprovació pròrroga del servei de rec de l'arbrat durant l'any 2000.

8 Aprovació pròrroga dels treballs de fusteria durant l'any 2000.

9 Aprovació pròrroga dels treballs de lampisteria i electricitat durant l'any 2000.

10 Aprovació pròrroga de la gestió de l'equipament i el servei del bar del casal d'avis municipal de Cirera.

11 Aprovació pròrroga del servei de gestió dels centres oberts de Rocafonda i el Pla d·en Boet per a l·any 2000.

12 Ratificació decret d·alcaldia de la cessió del contracte de les obres del Centre Cívic Molins fase 3ª, adjudicades a l·empresa PIDEC, SA a favor de CV MODOLELL.

13 Aprovació plecs i convocatòria licitació dels treballs de paleta de la via pública per a l·any 2000.

14 Adjudicació a PRADES MOTOR, SL, el subministrament d·un automòbil turisme per a la Policia Local per un import de 2.297.276·- ptes.

-Servei d·Informació de Base-
15 Aprovar, disposar i reconèixer un crèdit de 1.681.014 ptes a favor de APLICACIONS INFORMATIQUES DEL VALLES SA per la compra d·un servidor.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Urbanisme-
16 Donar compte de la sentència del TSJC que estima el recurs contenciós administratiu interposat per Margarita Suñé Pons i 6 més, contra el Projecte de reparcelÙlació del Pla especial Cirera Nord, sector C-1, i la ratificació del decret d·interposició de recurs de cassació.

17 Aprovació inicial de l·Estudi de detall d ela finca situada a la Rda. Alfons XII cantonada amb el c. Castaños.

-Obres-
18 Aprovació de l·Acta de recepció de les obres d·urbanització de la Baixada de Santa Anna.

19 Aprovació de l·Acta de recepció de les obres d·urbanització de la plaça Miquel Biada i UA-18 Fase 1ª.

20 Aprovació de l·Acta de recepció de les obres d·urbanització de la plaça Miquel Biada i UA-18 Fase 2ª

21 Aprovació de l·Acta de recepció de les obres de recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central Fase 2B.

22 Aprovació de l·Acta de recepció de les obres de recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central Fase 2B, projecte complementari.

23 Aprovació de l·Acta de recepció de les obres de reurbanització del carrer Lepanto, amb carrer Gravina i Avda. Maresme.

24 Aprovació de l·Acta de recepció de les obres de millora urbana de l·antiga Nacional II, reordenació de la cruïlla Rda. Barceló.

25 Estimar la proposta de l·empresa Curto SA. respecte la reparació de la plaça Extremadura.


CMI SERVEIS PERSONALS
-Serveis Socials-
26 Ratificar Decret d·aprovació de l·annex II del conveni entre l·Ajuntament de Mataró i l·Oficina Local de la Creu Roja d·ampliació del programa d·ajuda domiciliària i teleassistència.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas i Estela, a Mataró, el catorze d·octubre de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General,

Manuel Monfort Pastor