Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 19/2/2001

Escoltar

Comissió de Govern. 19/2/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 973/2001 de 15 de febrer

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 19 de febrer de 2001.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 de febrer de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 5 de febrer de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Iniciació de l'expedient de contractació de les obres de reforma de l'enllumenat públic de la Ctra. de Mata, aprovació dels plecs de condicions econòmic administratives i particulars que regeixen la contractació i convocatòria de licitació.

4 Adjudicació del servei de lloguer de contenidors de recollida de runa durant l'any 2001.

5 Adjudicació subministrament de recanvis de vehicles durant els anys 2001 i 2002.

6 Adjudicació subministrament de terres de jardineria durant els anys 2001 i 2002.

7 Adjudicació treballs de tractament fitosanitaris a les zones verdes, centres d'ensenyament públics i parc forestal durant els anys 2001 i 2002.

8 Adjudicació construcció Centre Cívic de Rocafonda "Can Noè".

9 Adjudicació obres adequació ús del local situat al carrer Pau Picasso núm. 28, fase 2.

10 Adjudicació subministrament vestuari Policia Local durant l'any 2001.


11 Adjudicació servei de recollida de voluminosos durant els anys 2001 i 2002.

12 Adjudicació obres del projecte de reurbanització del carrer El Torrent.

13 Adjudicació obres d'urbanització de la zona verda entre els carrers Castaños i Sant Valentí.

14 Adjudicació obres d'urbanització dels entorns del CAP de Cerdanyola Nord.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Urbanisme-

15 Aprovació inicial del Pla Parcial "Can Quirze".

16 Aprovació inicial de la Modificació del Pla Especial de Can Solaret.

17 Suspensió tramitació del Projecte d'Urbanització de la UA-27 - Antoni Campmany - Rojas.

-Servei d'Obres-

18 Aprovació inicial del Projecte de Telecomunicacions i informàtica a l'edifici del Viver d'Empreses del carrer Herrera.

-Servei de Manteniment-

19 Aprovació inicial del Projecte de reforma d'enllumenat públic dels carrers: Los Alamos, Mata, Moreto, Alarcon, Josep Sabater i Fortuny. (Quadre "AT"). Import 11.542.559.- PTA.

20 Aprovació inicial del Projecte de renovació de paviments de calçada any 2001. Import 71.609.927.- PTA.

21 Aprovació de l'acta de recepció dels treballs de renovació de l'enllumenat públic del sector noroest del barri de la Llàntia. ( Quadre "MP" 2ª fase ).

CMI SERVEIS PERSONALS
-Regidoria d'Igualtat i Solidaritat-

22 Aprovació de la convocatòria i bases particulars de les subvencions per a programes de cooperació per a l'any 2001. Convocatòria 04/01.

Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe