Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 2/5/2000

Escoltar

Comissió de Govern. 2/5/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dimarts 2 de maig de 2000, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 17 d·abril de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicació de les obres d·urbanització de la UA 31, entre l·Av. Amèrica i el carrer Sor LucilÙla.

4 Ajudicació de les obres de climatització de l·edifici industrial destinat a reparacions d·ambulàncies de la Creu Roja.

5 Adjudicació de les obres de construcció d·un edifici destinat a vivers d·empreses, fase acabats interiors.

6 Adjudicació del subministrament de material de senyalització viària vertical i horitzontal.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d·Urbanisme-

7 Aprovació inicial projecte urbanització carrer Batista i Roca (entre Camí de Sant Crist i Via Sergia).

8 Aprovació inicial projecte urbanització Sector PARC CENTRAL (complementari sistema recollida escombraries).

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas Estela, a Mataró, el vint-i-set d·abril de dos mil.

En dono fe
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor