Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 2 d'abril de 2001

Escoltar

Comissió de Govern. 2 d'abril de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 2226/2001 de 29 de març

Assumpte: Ordre del Dia Comissió de Govern 2 d'abril de 2001

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 d'abril de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 19 de març de 2001.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS
SOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA
-Servei d'Ingressos-
3 Execució sentència recaiguda en el recurs interposat per SABA contra liquidació de l'IAE segon semestre any 1996.

4 Execució sentència recaiguda en el recurs interposat per Estacionamientos Subterráneos, SA, contra liquidació IAE, any 1996

5 Execució sentència recaiguda en el recurs interposat per Angel Sagardoy Valera contra disposició d'embargament.

-Servei de Compres i Contractacions-
6 Aprovació plecs de condicions administratives i econòmiques particulars que han de regir el concurs dels treballs de realització, disseny i concepció de la campanya per als serveis treballs de la imatge corporativa de l'Ajuntament de Mataró i convocar licitació.

7 Aprovació dels plecs de condicions administratives i econòmiques particulars que han de regir el concurs de les obres de reurbanització de la Plaça Rocafonda i carrer Pablo Picasso, entre Av. Perú i carrer Mèxic i convocar licitació.

8 Aprovació dels plecs de condicions administratives i econòmiques particulars que han de regir el concurs de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "M" i convocar licitació.

9 Modificació dels plecs de condicions econòmiques i administratives del subministrament de material d'oficina, s'afegeix un punt amb la revisió de preus.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-
10 Aprovació inicial projecte de Recuperació Mediambiental, Reforestació i Millora del parc Central de Mataró, Fase 4B.

-Servei de Llicències-
11 Donar compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 06.11.00, dictada en recurs contenciós administratiu interposat per Narcís i Mª Teresa Martí Bernusell, contra l'expropiació forçosa del Sector d'Equipaments C-2, Can Solaret.

12 Donar compliment de la interlocutòria del Tribunal Superior de Catalunya de 22.02.01, dictada en les alÙlegacions prèvies al recurs contenciós administratiu interposat per Josep Font Saavedra, contra resolució de la Generalitat de Catalunya d'arxiu denúncia per obres amb llicència al carrer del Carme, 38.

-Servei de Manteniment-
13 Aprovació inicial del Projecte de Reforma de l'enllumenat públic de l'Avinguda Puig i Cadafalch, entre Ronda President Tarradellas i carrer Gatassa.

14 Aprovació inicial del Projecte de Renovació de calçades del carrer Roger de Flor.

15 Aprovació inicial Projecte de Renovació de voreres any 2001.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe