Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 2 de desembre de 2002

Escoltar

Comissió de Govern. 2 de desembre de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7661/2002 de 28 de novembre

Assumpte:

Convocatòria sessió Comissió de Govern 2.12.2002

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 de desembre de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani de l'edifici del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 18 de novembre de 2002

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

3 Autorització, disposició i reconeixement de despeses de l'exercici 2001 aplicades al pressupost del 2002 de l'Ajuntament, de l'Institut Municipal d'Educació i del Patronat Municipal d'Esports.

-Servei d'ingressos-

4 Donar compliment sentència de data 13 de novembre de 2000 del Jutjat contenciós administratiu número 13 de Barcelona recaiguda en el recurs núm. 418/200D, interposat per la Sra. Carmen Aliberas Nogué.

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Arrendament local al carrer Blai Parera, 8, de Mataró, per al Pla Integral de Rocafonda.

6 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu de construcció de l'edifici de Via Pública, de Mataró, fase planta baixa, fase planta soterrani i fase urbanització exterior, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 3.015.738'60.-EUR., IVA. inclòs.

7 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució de reurbanització del c/ Sant Francesc d'Assís, de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 174.966'38.-EUR., IVA. inclòs.

8 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució de millora a la caixa d'escenari del Teatre Monumental, de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 84.442'20.-EUR., IVA. inclòs.

9 Aprovació de la modificació del contracte d'obres per a l'execució del projecte d'urbanització de la zona verda entre els carrers Castaños i Sant Valentí, adjudicada a favor de la mercantil Infraestructures I Obres Mataró, SL., (IOMSA), a fi d'adequar el preu d'adjudicació del contracte a l'import de l'obra realment executada, el que comporta una disminució en el preu del contracte de 226'23.-EUR., IVA. inclòs.

10 Aprovació de la modificació del contracte d'obres per a l'execució del projecte complementari al d'urbanització de la Pl. Francisco Tomás y Valiente, de Mataró, adjudicada a favor de la mercantil Promoción e Ingeniería de Obras, SA.,( PROINOSA), a fi d'adequar el preu d'adjudicació del contracte a l'import de l'obra realment executada, el que comporta una disminució en el preu del contracte de 1.167'01.-EUR., IVA. inclòs.

11 Aprovació de la modificació del contracte d'obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als carrers Nou, Sta. Maria i Pl. Sta. Maria, de Mataró, adjudicada a favor de la mercantil "Àtics, SL.", a fi d'adequar el preu d'adjudicació del contracte a l'import de l'obra realment executada, el que comporta una disminució en el preu del contracte de 2.190'07.-EUR.,VA. inclòs.

12 Aprovació de la modificació del contracte de lloguer de maquinària pesada per a la present anualitat del 2002, adjudicat a favor de la mercantil Transports i Excavacions Mataró, SL., degut a l'augment de la despesa inicialment prevista per moviments de terres per neteja de sobreeixidors, per les pluges que ha hagut a l'estiu, modificació la qual comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 1.790'89.-EUR., IVA. inclòs.

13 Aprovació de la modificació del contracte de subministrament d'scooters per a la Policia Local, adjudicat a favor de Fraferant, SL., degut a la necessitat d'adquirir un scooter més per l'augment d'avaries de motocicletes més antigues, el que comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 5.704'73.-EUR., IVA. inclòs.

14 Aprovació de la modificació del subministrament de mobiliari per als anys 2002 I 2003, adjudicat a favor de Comercial Comtel, SA., degut a l'augment en les sol·licituds d'adquisició de mobiliari, no previst inicialment, el que comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 39.820'92.-EUR., IVA. inclòs.

15 Aprovació de la modificació del contracte de subministrament de material d'oficina, adjudicat a favor d'Heliocorb, SL., degut a l'augment en les comandes d'adquisició de material informàtic, no previstes inicialment, el que comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 19.000.-EUR., IVA. inclòs.

16 Aprovació de la modificació del contracte de serveis de paleta en edificació, adjudicat a favor de Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL., degut a l'augment en el manteniment correctiu i no programable que ha calgut fer durant la present anualitat del 2002 (aparició de goteres a diferents escoles), el que comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 12.000.-EUR., IVA. inclòs.

17 Aprovació de la modificació del contracte de serveis de lampisteria i electricitat durant els anys 2001 i 2002, adjudicat a favor de Electricitat Boquet, Sl., degut a l'augment en el manteniment correctiu que ha hagut de fer-se a diferents edificis, el que comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 6.000.-EUR., IVA. inclòs.

18 Aprovació de la modificació del contracte de subministrament de tecnologia de salvaguarda, seguretat I alta disponibilitat, adjudicat a favor de la mercantil Unitronics, SA., degut a l'augment en el subministrament de cintes de backup per a la salvaguarda de la informació no previst inicialment, el que comporta un augment en el preu del contracte per import de 3.197'01.-EUR., IVA. inclòs.

19 Aprovació de la modificació del contracte de neteja de zones verdes de la ciutat, durant els anys 2002-2003, adjudicat a favor de l'entitat Centre Especial d'Ocupació del Maresme (CEO Maresme), degut a la recepció de noves zones, l'augment de la neteja d'altres zones i la manca de personal del propi servei per atendre la neteja d'altres, el que comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 24.760'96.-EUR., IVA. inclòs.

20 Aprovació de la modificació del contracte de recollida de voluminosos, adjudicada en la seva part de tractament de residus a favor de la mercantil L'Arca del Maresme, SL., per increment del preu del contracte en l'import de 10.000.-EUR., IVA. inclòs, a fi de poder atendre el tractament en les instal·lacions de l'empresa adjudicatària de la major quantitat de residus a la inicialment prevista per a la present anualitat del 2002.

21 Aprovació de la modificació del contracte de serveis de recollida selectiva de residus (paper, cartró, vidre I envasos lleugers), adjudicada a favor de la mercantil Recuperacions El Masnou, SL., modificació la qual consisteix en l'increment del preu del contracte en l'import de 92.000.-EUR., IVA. inclòs, a fi de poder atendre la recuperació de la major quantitat de residus a la inicialment prevista per a la present anualitat del 2002.

-Servei de Recursos Humans-

22 Aprovació bases de provisió del lloc de Cap de la Secció d'Activitats, servei Llicències, mitjançant concurs de mèrits entre enginyers i enginyers tècnics funcionaris de carrera.

23 Modificació de la fitxa tècnica 07, que va ser aprovada com a annex a les bases generals de selecció (model B) i relativa a la promoció interna de 2 oficials primera.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

24 Donar compliment i acceptar la Sentència número 26 de 8 de novembre de 2002 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que no admet el Recurs de cassació per unificació de doctrina interposat per Lluís Bassat Loen i Carmen Orellana Ribas en relació a la revisió del PGOM (finca que confina amb la urbanització "El Molí" de Llavaneres).

-Servei de Llicències-

25 Ordre de retirada de rètols en 12 locals comercials de la ciutat.

26 Ordre de retirada a Florencio Vila Moré del cobert industrial al costat de l'habitatge al camí de Valldeix, 107, Urbanització La Cornisa.

27 Ordre de retirada a Anna Mª de Paco Jodar del cobert en terrat al carrer Alemanya, 46-48 4r.2ª

28 Declarar inadmissible el recurs de reposició interposat per Alfonso Coll Font, contra l'ordre d'enderroc de part de la construcció del fons del pati al c/ Fray Luis de León, 61.

-Servei de Manteniment-

29 Aprovació inicial del projecte executiu i estudi de seguretat de les obres de rehabilitació de les illes de l'ampliació nord que llinden amb el Cementiri Vell i les illes LL-M-Kr-Lr del Cementiri dels Caputxins.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor