Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 20/3/2000

Escoltar

Comissió de Govern 20/3/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 20 de març de 2000, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 6 de març de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-
3 Aprovar la modificació del contracte establert amb l·empresa "CENTRE ESPECIAL D·OCUPACIÓ DEL MARESME" de neteja de parcs i jardins, per un import de 2.599.524·-PTA.

4 Aprovació del plec de condicions i convocatòria de licitació d·un concurs per la contractació d·una campanya de civisme durant l·any 2000.

5 Aprovació del plec de condicions i convocatòria de licitació d·un concurs per la contractació de les obres de l·escalinata del cementiri municipal Els Caputxins.

6 Aprovació del plec de condicions i convocatòria de licitació d·un concurs per la contractació del subministrament de material informàtic durant l·any 2000.

7 Adjudicació concurs per a la contractació de les obres de recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central, fase 1B-1 a favor de l·empresa "NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, SA".

-Servei de Recursos Humans-
8 Aprovació Bases per cobrir interinament una plaça de Tècnic Superior, amb adscripció provisional al lloc de treball de cap de Recursos Humans.

-Servei de Gestió Tributària-
9 Donar compte i acceptar el contingut de la interlocutòria de data 22/02/2000, dictada pel Jutjat del contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona en el recurs contenciós-administratiu ordinari 811/99-F, instat per Catalana de Recambios S.L. contra aquest Ajuntament, en la qual s€aprova la taxació de costes del Lletrat de l€actora, per import de 136.242.-PTA.

10 Donar compte i acceptar el contingut de la sentència dictada per la Secció Rercera, de la Sala del Contenciós Administratiu del tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 15/02/2000, recaiguda al recurs contenciós administratiu núm. 231/97, que resol la demanda presentada pel Sr. Ramon Buch Cerdà contra l€Ajuntament de Mataró, respecte de la sol.licitud d€anul.lació d€embargament de compte corrent, declarant la nul.litat de l€embargament i el dret del recurrent a la devolució de l€import de 240.907.-PTA, cobrades indegudament, més els interessos legals.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d·Urbanisme-
11 Aprovació inicial Estudi de detall parcelÙla XX del Pla parcial HORTES DEL CAMÍ RAL (Via Sèrgia cantonada amb carrer C).

-Servei d·Obres-
12 Aprovació de l·Acta de recepció de les obres de reforma de l·antic col.legi Sant Josep, 1ª Fase.

13 Ratificació dels Convenis de Col.laboració Urbanística referents a les obres d·urbanització del carrer Puigmal i Plaça Canigó.

CMI DE VIA PÚBLICA
14 Donar-se per assabentada de la sentència 24/2000 del Jutjat contenciós administratiu 10 de Barcelona pel qual s·estima el recurs interposat per Sebastián Martínez Trincheria contra la sanció de trànsit, expedient 3002384.

15 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat de lo Penal d·Arenys de Mar per la que es condemna a Raúl Zoilo Quirós a indemnitzar a l·Ajuntament de Mataró en 7.200·- ptes i a abonar una multa de 50.000·- ptes per danys a un ordinador.

16 Donar-se per assabentada del auto del Jutjat d·Instrucció 3 de Mataró pel qual s·ordena l·arxiu de les diligències prèvies 11/97 per pressumpta responsabilitat de l·Ajuntament de Mataró.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas Estela, a Mataró, el setze de març de dos mil.

En dono fe
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor