Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 21 de gener de 2002

Escoltar

Comissió de Govern. 21 de gener de 2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 21 de gener de 2002, a per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 7 de gener de 2002.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 7995/2001, de 31 de desembre, relatiu a l'aprovació i disposició de la despesa prevista per atendre els consums d'aigua de les diferents dependències i edificis municipals durant l'any 2002.

4 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 7997/2001, de 31 de desembre, relatiu a l'aprovació i disposició de la despesa prevista per atendre els consums de telèfons de les diferents dependències i edificis municipals durant el primer semestre de l'any 2002.

5 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 7999/2001, de 31 de desembre, relatiu a l'aprovació i disposició de la despesa prevista per atendre els consums elèctrics de les diferents dependències i edificis municipals durant l'any 2002.

6 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 8000/2001, de 31 de desembre, relatiu a l'aprovació i disposició de la despesa prevista per atendre els consums de gas de les diferents dependències i edificis municipals durant l'any 2002.

7 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a l'aprovació de la modificació del contracte establert amb l'empresa Construcciones Caler, SA., adjudicatària del contracte per a l'execució de les obres de construcció d'un centre cívic als Molins, fase d'acabats i urbanització, en el sentit d'augmentar la seva quantia en la suma de 16.037.660.-Ptes., IVA inclòs, (96.388'28.-EUR.), en concepte d'excés d'amidaments en algunes partides de les obres previstes en el projecte (exp. núm. 61/2000).

8 Ratificació del decret d'Alcaldia relatiu a l'aprovació de la modificació del contracte d'obres per a la construcció de l'escalinata del cementiri dels Caputxins, de Mataró, adjudicat a l'empresa Servicios y Obras Barcelona, SA., en el sentit d'augmentar el seu import en 3.474.926.-Ptes., IVA inclòs (20.884'73.-EUR.), degut a les necessitats i imprevistos sorgits durant el decurs de les obres (exp. 46/2000).

9 Aprovació de la pròrroga de la modificació del contracte de serveis d'iniciatives juvenils a Rocafonda, adjudicat a favor de l'entitat GEDI, Cooperativa d'Iniciativa Social, per sis mesos addicionals (des del 01/01/2002 al 31/07/2002), la qual cosa comportarà un augment del contracte per import de 5.988.678.-Ptes., IVA. inclòs, equivalent a 35.992'68.-EUR. (exp. núm. 68/2000)

10 Aprovació de la pròrroga del contracte de subministrament i colÙlocació de plafons informatius a la ciutat de Mataró, durant l'any 2002, adjudicat a favor de l'empresa Díez y Compañía, SA., per l'import de 10.462.500.-Ptes., IVA. inclòs (62.880'89.-EUR.) (exp. núm. 65/2001).

11 Donar-se per assabentada del contingut de l'auto de data 29/11/2001, pel que es té per desistida a la mercantil NUSCAMPS, SL., respecte del recurs núm. 588/2000, fase B, seguit davant de la secció cinquena de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, presentat per l'esmentada societat contra el decret de data 03/05/2000 del conseller-delegat de serveis centrals.

12 Adjudicació del contracte de gestió del servei de telealarma i teleassistència domiciliària.

13 Adjudicació de la concessió del servei públic d'acollida i recollida d'animals domèstics al centre d'acollida de Mataró, ubicat al C/ Galícia, sense número.

-Servei d'Ingressos-

14 Aprovació del Pla d'Inspecció fiscal per l'exercici 2002

Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe