Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 22 d'abril de 2002

Escoltar

Comissió de Govern. 22 d'abril de 2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 
2544/2002 de 18 d'abril

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 22 d'abril de 2002.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2002  - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 22 d'abril de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1  Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 8 d'abril de 2002.

2  DESPATX OFICIAL.

 CMI SERVEIS CENTRALS
SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

          -Servei d'Ingressos-

3 Donar compliment Sentències

 -Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, les obres de renovació de calçades dels carrers Verge de Guadalupe, La Vinya i Ronda d'Alfons X El Savi, i convocar licitació. Durada prevista per a l'execució de les obres: 3 mesos. Pressupost màxim de licitació: fins a 194.671,13.-EUR., IVA inclòs.

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, les obres de renovació del paviment del carrer Roger de Flor, i convocar licitació. Durada prevista per a l'execució de les obres: 2 mesos. Pressupost màxim de licitació: fins a 90.996,26.- EUR., IVA inclòs.

6  Adjudicació de les obres de reurbanització dels c. Mèxic, Poeta Punsola i Santiago Rusiñol, de Mataró.

7 Adjudicació del subministrament de gasolina per vehicles i calefacció de l'Ajuntament de Mataró i el Patronat d'Esports durant els anys 2002 i 2003.

 CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

8 Aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer Corregiment, tram comprès entre ronda Mossèn Jacint Verdaguer i ronda Doctor Ferran.

9 Aprovació inicial del projecte d'ampliació del ramal d'accés a la plaça França pels vehicles procedents de la Ronda Mataró.

          -Servei d'Urbanisme-

10 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització UA-42 "Els Pins II".

11 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en Recurs Contenciós Administratiu interposat contra l'aprovació definitiva de la Revisió del Pla general àmbit PEMU 05 - "Lepanto - Churruca.

12 Aprovació inicial dels Estatus i Bases de la Junta de Compensació UA-37 Avinguda Jaume Recoder.

         -Servei de Llicències-

13 Ordre de retirada a Fran Paper, 2000 SL., d'altell al carrer carrasco i Formiguera, 18 baix.

14 Ordre de retirada a Inydek SL., d'estructura metal·lica amb coberta de lona al carrer Carrasco i Formiguera, 32-34.

15 Ordre de retirada a Mataró Gress, de rètols al Camí Ral, 537-539 baix.

16 Ordre de retirada a Phone Warehouse, SL., de rètols a La Riera, 68 baix.

17 Ordre de retirada a Punt Roma SL., de rètol a La Riera, 93 baix.

18 Donar compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de catalunya de 08.02.2002, dictada en recurs 1557/98, interposat per Maresme Park 2000 SL, contra condició especial de la llicència d'obres per construcció d'edifici a l'avinguda Maresme, 323 i carrer de Sant Joan 71-73 (UA 49b).

         -Servei de Manteniment-

19 Aprovació document tècnic de recollida de fracció orgànica.

          Precs i Preguntes.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor