Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 22 de gener de 2001

Escoltar

Comissió de Govern. 22 de gener de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 306/2001 de 18 de gener

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el 22 de gener de 2001.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 22 de gener de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 8 de gener de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació pròrroga del contracte de manteniment de zones verdes Via Europa i rodalies.

4 Adjudicació del servei de gestió centres oberts de Rocafonda i Pla d'en Boet durant els anys 2001 i 2002.

-Servei de Recursos Humans-

5 Bases per la provisió de 3 llocs de administratius d'Atenció Ciutadana per l'edifici de vidre.

6 Bases per la provisió de lloc de Cap de Secció d'Obres del Servei de Llicències.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

7 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de reforma del Casal d'Avis dels Molins.

8 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de construcció d'un Centre Cívic als Molins (Can Clavell) 4º Fase, 1º Etapa, urbanització exterior.

9 Modificació de l'acord de la Comissió de Govern de data 4 d'octubre de 1999 relatiu a l'aprovació de l'Acta de recepció de les obres de construcció d'un Centre Cívic als Molins, corresponent a la fase I i II.

-Servei d'Urbanisme-

10 Aprovació inicial del Pla Especial de Reforma Interior del Sector 5-01 GIRONA-VALLÈS.

11 Aprovació inicial de l'Estudi de Detall que regula la profunditat edificable de les finques situades al carrer Moratín 35 i Emili Cabañes 10.

12 Aprovació inicial de la segona modificació del projecte d'urbanització de les zones verdes del sector Parc Central (Plaça Antonio Machado).

-Servei de Llicències-

13 Donar compte de la sentència del Tribunal Suprem que rebutja la impugnació de la taxació de costes en recurs de cassació núm. 3605/93, interposat per Francisco Moya Valero.

14 Acceptacció de la sentència de Jutjat Contenciós Administratiu que estima el recurs interposat per Fecsa-Enher I, SA, contra la denegació de llicència per tanca de magatzem industrial a les Cinc Sènies.


CMI SERVEIS PERSONALS
-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

15 Deixar sense efectes el Conveni subscrit amb la Diputació de Barcelona per al servei d'acollida i gestió dels animals domèstics de companyia vagabunds i abandonats de data 24-12-99.

Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe