Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 23/10/2000

Escoltar

Comissió de Govern. 23/10/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 6013/2000 de 18 d'octubre

Assumpte: Convocatoria i ordre del dia Comissió de Govern que tindrà lloc el 23 d'octubre de 2000.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 23 d'octubre de 2000, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 9 d'octubre de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Resolució del contracte de les obres de rehabilitació de la Residència Municipal Sant Josep, 2ª fase, a petició del contractista, CV MODOLELL, SA.

4 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs de les obres de rehabilitació de la Residència Sant Josep , 2ª fase (2ª etapa) per un pressupost de 29.925.640.- ptes i convocar licitació.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

5 Aprovació del Projecte de rehabilitació de la Residència Municipal Sant Josep Fase 2ª, Etapa 2ª.

6 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de reurbanització de Can Bergada, Fase 1ª.

7 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de reurbanització de Can Bergada, Fase 2ª.

8 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de Rehabilitació de la Residència Municipal Sant Josep Fase 2ª.

9 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de construcció d'un camp municipal de futbol a la zona industrial del Pla d'en Boet.

-Servei d'Urbanisme-

10 Aprovació inicial del nou projecte de reparcelÙlació del Sector C1 Cirera Nord i ratificació conveni signat entre l'Ajuntament - PUMSA - EMASA - General de Galerias Comerciales SA.

11 Aprovació inicial de l'Estudi de detall carrer Montserrat 60 i Camí Ral 426 (regularització profunditat edificable).

12 Ratificar Decret interposició Recurs de Cassació contra Sentencia del TSJC nº 806 de 6.07.2000, per la que es fixa un nou preu en l'expropiació d'una finca del PE. Can Solaret propietat de Socorro Bonjoch.

-Servei de Manteniment-

13 Ratificació del decret del Conseller Delegat de Serveis Municipals i Manteniment, de data 9 d'octubre de 2000, referent a l'aprovació inicial del projecte de treballs d'adequació per a l'ús del local del carrer Pau Picasso, 28 de Mataró. 2ª Fase.

14 Aprovació del Pla de seguretat i salut presentat per l'empresa "Servicios i Obras Barcelona, SA. " adjudicatària de les obres de rehabilitació del Cementiri dels Caputxins-Sector de l'escalinata.

Precs i Preguntes


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe