Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 24/1/2000

Escoltar

Comissió de Govern. 24/1/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 24 de gener de 2000, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 27 de desembre de 1999.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-
3 Pròrroga del contracte de neteja de solars públics, a favor de "CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ", durant l·any 2000, per un import de 3.000.000·- PTA.

4 Pròrroga del contracte de tramesa de notificacions, a favor de "MARES MAIL, SL", durant el primer semestre de 2000, per un import de 7.850.000·- PTA.

5 Aprovar els plecs de condicions del subministrament de rètols indicadors de les obres que adjudiqui l·Ajuntament durant els anys 2000 al 2004.

6 Adjudicació concurs contractació subministrament vestuari Policia Local per l·any 2000, per un import 7.998.935·- ptes.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d·Obres-
7 Aprovació de l'Acta de Recepció de les obres de construcció d'un aparcament subterrani a la Plaça Santa Anna.

8 Aprovació inicial del projecte executiu d·un aparcament subterrani al Parc Central de Mataró.

9 Redefinir el projecte de construcció d·un Centre Cívic als Molins Fase III amb motiu de la resolució del contracte amb l·empresa adjudicatària PIDEC, SA, incorporant la 2ª Etapa de la Fase IV i actualitzant els preus.

-Servei d·Urbanisme-
10 Aprovar inicialment el nou projecte de Reparcel.lació del Sector C-1 "CIRERA NORD", presentat per PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ,SA -PUMSA-.

-Serveis Municipals i de Manteniment-
11 Aprovació del modificat del "Projecte Bàsic i Executiu de la zona del Cementiri Vell (1817). Cementiri Caputxins (Sector escalinata). Import: 70.265.234·-PTA.

12 Aprovació inicial del projecte de reforma de l·enllumenat públic del sector noroest del barri de La Llàntia a Mataró (quadre MP- Fase 2)

13 Aprovació acta de recepció de les obres de renovació del clavegueram i pavimentació dels carrers Massevà i Montcada.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas Estela, a Mataró, el vint de gener de dos mil.

En dono fe
La Secretaria Acctal.,
Avelina Costa-Jussà