Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 24/7/00

Escoltar

Comissió de Govern. 24/7/00

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 4615/2000 de 20 de juliol

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el 24 de juliol de 2000.


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 24 de juliol de 2000, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicació de les obres de rehabilitació del sector de l'escalinata del cementiri dels Caputxins de Mataró.

4 Adjudicació del Servei d'Iniciatives Juvenils de Rocafonda per l'any 2000.

5 Adjudicació del manteniment de les zones verdes de la ciutat de Mataró per un període de cinc mesos (agost-desembre de 2000).

6 Adjudicació de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MP" (2a.Fase).

7 Adjudicació del subministrament de cinc vehicles per la Policia Local.

-Servei de Secretaria General-

8 Donar compliment a la Resolució Judicial de la Secció 5ª de la Sala Contenciós-Administrativa, de data 13 de juny de 2000, Recurs 802/1999 interposat per la Generalitat de Catalunya sobre la reversió de l'edifici dels antics jutjats.

9 Donar compliment de la Resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 23-6-2000 recaiguda en el Recurs 1268/1999 (Secció 1ª) promogut per ANTONIO GUERRERO CABALLERO sobre responsabilitat patrimonial.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Urbanisme-

10 Aprovació inicial de la modificació del Pla Especial del Port.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

11 Aprovació del conveni amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya per a l'atorgament de la subvenció anual de Serveis Socials.

Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe