Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 25/1/99

Escoltar

Comissió de Govern 25/1/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 25 de gener de 1999, a les 9 hores i trenta minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Lectura i aprovació, si s·escau, de les Actes de les sessions celebrades els dies 21 de desembre de 1998 i 11 de gener de 1999.

2 DESPATX OFICIAL.

ÁREA SERVEIS CENTRALS
-Compres i Contractacions-
3 Adjudicació contracte de treball de reubicació de l·arbrat i millora de la jardineria i parterres de la Plaça Catalunya, a favor de l·empresa AGROTECSA, pel pressupost de 13.702.960'-ptes

4 Adjudicació contracte de subministrament de recanvis de maquinària pesada per a jardineria durant 1999, a l·empresa HONDA MARESME, fins a un pressupost de 1.000.000·- pessetes.

5 Adjudicació contracte de subministrament d·àrids durant 1999, a l·empresa TRANSPORTS I EXCAVACIONS MATARÓ, fins a un pressupost de 2.500.000·- pessetes.

6 Adjudicació contracte de subministrament de formigó, additius i morter durant 1999, a l·empresa ARIDS, SA, fins a un pressupost de 4.000.000·- pessetes.

7 Adjudicació contracte de treballs de paleta a la via pública durant 1999, a l·empresa GARCIA CANO E HIJOS, SA, fins a un pressupost de 11.500.000·- pessetes.

8 Aprovació de la revisió de preus del contracte de l'assegurança de vehicles de propietat municipal.

9 Autorització i disposició de crèdit per finançament del contracte de manteniment de fotocopiadores, faxs i màquines d'escriure CANON.

10 Autorització i disposició de crèdit per finançament del contracte de manteniment fotocopiadores GESTENER.

11 Autorització i disposició de crèdit per finançament del contracte de manteniment de fotocopiadores KODAK.

12 Devolució de fiança a l'empresa ÁMBIT I PREVENCIÓ d'import 79.223.- PTA, adjudicatària del contracte dels treballs de disseny , elaboració i desenvolupament del programa de prevenció de drogodependències en centres d'ensenyament secundari de Mataró.

13 Devolució de la fiança a l'empresa SAINCO TRAFICO, SA d'import 144.653.- PTA, adjudicatària del contracte dels treballs de regulació semafòrica de les cruïlles 4 i 5 i la nova regulació semafòrica de la cruïlla de la Plaça Santa Anna amb la Muralla de Sant Llorenç.

14 Devolució de la fiança a l'empresa EUREKA GRUPO HBA, SL d'import 196.000.- PTA, adjudicatària del contracte de construcció estand.

15 Devolució de fiança a l'empresa SERCAL d'import 303.000.- PTA i 40.000.- PTA adjudicatària del contracte dels treballs de serralleria durant l'any 1997.

16 Devolució de fiança a l'industrial JOSEP Mº PI BOQUET d'import 71.902.- PTA adjudicatari del contracte de la reforma de l'enllumenat públic de la Rda. Bellavista entre els carrers Vallès i Av. Puig i Cadafalch.

17 Devolució de fiança a l'empresa CULTIVOS Y JARDINERIA SANTIN, SL d'import 131.777.- PTA, adjudicatària del contracte de treballs d'enjardinament de la plaça i talussos de la Plaça de les Tereses.

18 Devolució de fiança a l'empresa ELECTRICITAT BOQUET d'import 243.941.- PTA, adjudicatària del contracte d'ampliació de l'enllumenat públic de la Rd. President Tarradellas.

19 Devolució de fiança a l'empresa GARCIA CANO E HIJOS, SA d'import 67.394.- PTA adjudicatària del contracte de les obres d'accés de vianants a la plaça de les Tereses, entre els carrers Montserrat i Deu de Gener.

20 Devolució de fiança als tècnics SR. ISIDRE MOLSOSA i SR. JAN VALLS, per import ambdós de 62.271.- PTA, adjudicataris del contracte de la direcció de les obres de construcció de la 5a barra de nínxols del cementiri municipal de les Valls

21 Devolució de fiança a l'empresa OBRAS Y CARPINTERIA MORENO, SL d'import 58.605.- PTA adjudicatària del contracte de les obres de formació de les cales als carrers Sant Bonaventura, el Rierot, Jordi Joan i Camí Ral.

22 Devolució de fiança a l'empresa ATICS, SL d'import 159.616.- PTA adjudicatària del contracte de treballs arqueològics a la Riera

23 Devolució de fiança a l'empresa CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, SA d'import 228.588.- PTA, adjudicatària del contracte del subministrament de vestuari de treball durant l'any 1997.

24 Devolució de fiança a l'empresa OBRAS Y CARPINTERIA MORENO, SL d'import 112.716.- PTA, adjudicatària del contracte de les obres complementàries espai part oest del c. Sant Josep de Calassanç.

25 Devolució de fiança a l'empresa STACHYS d'import 1.591.450.- PTA adjudicatària del contracte de les obres de reurbanització del Pla Mediterrani.

26 Devolució de fiança a l'empresa OBRAS Y CARPINTERIA MORENO, SL d'import 67.680.- PTA, adjudicatària del contracte dels treballs del pati del colÙlegi Tomàs Viñas.

27 Devolució de fiança a l'empresa ACISA d'import 412.001.- PTA adjudicatària del contracte de la regulació semafòrica de la cruïlla Josep Calvet i Via Sergia.

28 Devolució de fiança a l'empresa TALLERES CAÑELLAS d'import 169.786.- PTA adjudicatària del contracte de les obres d'ampliació del camp de futbol de Vista Alegre-Molins.

29 Devolució de fiança a l'empresa ÁRIDS, SA d'import 103.770.- PTA adjudicatària del contracte de la construcció de l'escollera a la Riera de Sant Simó.

30 Devolució de fiança a l'empresa LLUÍS RIERA, SA d'import 181.339.- PTA, adjudicatària del contracte de les obres d'ordenació de les xarxes elèctriques del c. Palmerola i enllaços amb plaça de Cuba i c. Sant Joaquim.

31 Devolució de fiança a l'empresa COPCISA d'import 1.439.047.- PTA adjudicatària del contracte d'obres de construcció del clavagueram del carrer Lepant.

32 Devolució de fiança a l'empresa CORVIAM, SA d'import 3.630.039.- PTA adjudicatària del contracte de construcció de la biblioteca Pompeu Fabra.

33 Devolució de fiança a l'empresa COPCISA d'imports 1.679.772.- PTA i 335.947.- PTA adjudicatària del contracte de les ores de reurbanització de la Plaça de Cuba.

34 Devolució de fiança a l'empresa OBRAS Y CARPINTERIA MORENO, SL d'import 320.409.- PTA adjudicatària del contracte dels treballs del trasllat de l'arxiu historials clínics de Can Marfa.

35 Devolució fiança a l'empresa EXCOVER d'imports 1.178.701.- PTA, 70.724.- PTA i 272.521.- PTA respectivament, adjudicatària de les obres de construcció del clavegueram de la Riera, entre c. Argentona i plaça Espanya

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas i Estela, a Mataró, vint-i-ú de gener de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General,