Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern, 25 de juny de 2001

Escoltar

Comissió de Govern, 25 de juny de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 4122/2001 de 21 de juny

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el 25 de juny de 2001.


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 25 de juny de 2001, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 11 de juny de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació de plecs de condicions econòmiques i administratives del concurs per la concessió de la gestió indirecta del servei públic de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats i convocar licitació.

4 Aprovació de plecs de condicions econòmiques i administratives del procediment negociat pel subministrament del mobiliari per l'edifici municipal del Viver d'empreses, ubicat al c. Herrera a través del catàleg de béns homologats de la Generalitat.

5 Rectificació de l'error material a l'adjudicació del servei de manteniment i conservació de les instalÙlacions semafòriques daurant l'any 2001.

6 Aprovació de plecs de condicions econòmiques i administratives del concurs per les obres de renovació voreres del C/ del Mig i convocar licitació.

7 Aprovació de plecs de condicions econòmiques i administratives del concurs per les obres de reforma de l'enllumenat Públic de l'Av.. Puig i Cadafalch. I convocar licitació.

8 Adjudicació subministrament i col.locació de plafons informatius de la ciutat durant l'any 2001 i 2002.

9 Adjudicació obres de manteniment i conservació de la senyalització vertical i horitzontal anys 2001-2002.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

10 Adhesió de l'Ajuntament de Mataró al "Convenio para la cooperación e integración social de personas con minusvalias, en materia de accessibilidad " signat entre la Fundació ONCE i l'INSERSO i solÙlicitar les ajudes previstes en el programa.

11 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de construcció de la Deixalleria II, Pla d'en Boet.

-Servei d'Urbanisme-

12 Aprovació de la despesa corresponent a part de les obres del nus d'accés a la Variant N-II (Sector C1, Cirera Nord).

-Servei de Llicències-

13 Donar compliment de la interlocutòria sobre interessos de demora del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, dictada en recurs 654/99, interposat per Antonio Lluch Xicoy.

-Servei de Manteniment-

14 Aprovació inicial del Projecte d'adequació de l'edifici d'Esmandies. Import 22.885.400.- PTA.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

15 Aprovació contracte amb el laboratori de la companyia d'Aigües de Mataró per a la realització de les anàlisis químiques i microbiològiques per a controls medioambientals

16 Acceptació de l'aportació econòmica extraordinària del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró de colÙlaboració en el desenvolupament dels serveis socials del municipi durant l'any 2000 -programa de gent gran de més de 80 anys i programa espai obert ,persones sense sostre-.

Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe