Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 29/11/99

Escoltar

Comissió de Govern 29/11/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 29 de novembre de 1999, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 15 de novembre de 1999.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-
3 Pròrroga del contracte de manteniment d·alarmes per l·any 2000, a favor de "SEVIP, SA", per 5.401.836·- pta.

4 Pròrroga del contracte de treballs de serralleria per l·any 2000, a favor de "SERVEIS DE CALDERERIA MATARÓ, SL", per 9.450.000·- pta.

5 Pròrroga del contracte de lloguer de maquinària pesada per l·any 2000, a favor de "TRANSPORTS I EXCAVACIONS MATARÓ, SL", per 4.000.000·- pta.

6 Pròrroga del contracte de treballs de pintura per l·any 2000, a favor de "CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ", per 7.250.000·- pta.

7 Aprovar modificació del contracte de construcció d·un edifici industrial destinat a taller de reparació d·ambulàncies amb serveis d·oficines annexes per a usos generals, fase 1, a favor de "SASTRE HERMANOS, SA", per 12.118.669·- pta

8 Adjudicació obres d·adequació per a ús administratiu de les instal.lacions de l·actual laboratori al recinte de l·antic Escorxador de Mataró a l·empresa INSTALACIONES GULOBA, SL per un import de 18.706.556·- ptes.

-Servei de Tresoreria i Gestió Tributària-
9 Aprovació del Calendari Fiscal.

10 Acceptar el contingut de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 756 de 7-7-99, referent al recurs interposat per GESTIONES Y DESARROLLOS PATRIMONIALES, SA.

11 Acceptar el contingut de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 889 de 6-10-99, referent al recurs interposat per CATALANA DE RECAMBIOS, SL.

12 Acceptar el contingut de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 917 de 22-9-99, referent al recurs interposat per FINCAS Y URBANIZACIONES CATALANAS, SL.

13 Acceptar el contingut de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 529 de 19-5-99, referent al recurs interposat per CAIXA D·ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA.

-Servei de Recursos Humans-
14 Donar compte de la sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referent a l·estimació de la reclamació de l·Ajuntament contra la Direcció provincial de Treball en matèria de salaris pagats en execució provisional de sentència.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d·Obres-
15 Aprovació de l·acta de recepció de les obres d·urbanització de la cruïlla del c. Pascual de Madoz amb el c. Sant Ramon.

16 Aprovació del Projecte modificat de les obres de reforma de l·edifici de l·Ajuntament de la Riera, planta baixa.

-Servei de Manteniment-
17 Aprovació de l·acta de recepció dels treballs de remodelació de la instalÙlació hidràulica de la font ornamental de la Plaça Rosa Sabater.

18 Aprovació de l·acta de recepció dels treballs de reposició de bancs i papereres a les zones verdes del Parc Central, Plaça Rafael Casanova, Plaça Ciutat Cehegín i Plaça Lluís Millet. institut

19 Aprovació inicial del projecte de tancament provisional del pas existent entre l·edifici de l·antic Laboratori de les Aigües i un magatzem de l·Escorxador. Import 9.851.692.- PTA.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Servei d·Educació i Noves Tecnologies-
20 Aprovar el conveni de col.laboració urbanística entre l·Ajuntament de Mataró i la Fundació Eduard Trens Berenguer, titular de l·escola El Turó per a la utilització a precari d·una part de sòl públic qualificat d·equipament.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde Acctal Pilar Gonzalez Agapito, a Mataró, el vint-i-cinc de novembre de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General,
Manuel Monfort Pastor