Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 29 d'octubre de 2001

Escoltar

Comissió de Govern. 29 d'octubre de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 6552/2001 de 25 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 29 d'octubre de 2001.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 29 d'octubre de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 15 d'octubre de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS
SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONOMICA

-Servei d'Ingressos-

3 Donar compliment a la sentència recaiguda en recurs formulat per CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID contra liquidacions IAE.

4 Donar compliment a la sentència recaiguda en recurs interposat per BBVA contra inclusió en la matrícula de l'IAE per determinats epígrafs.

-Servei de Recursos Humans-

5 Aprovar les bases de selecció per cobrir per funcionari de carrera 1 plaça de TAE Psicòleg, adscrita al servei de Sanitat i Serveis Socials, 1 plaça de TAE Psicòleg, adscrita al servei de Recursos Humans, 1 plaça de Tècnic Mitjà de Gestió, adscrita al servei d'Ingressos, i 1 plaça d'Auxiliar Tècnic Inspector, adscrita al servei de Manteniment i Serveis Municipals.

6 Aprovació bases de provisió de dos llocs de coordinador d'atenció ciutadana.

-Servei de Compres i Contractacions-

7 Aprovació del reintegrament de la suma de 75.754.-Ptes., IVA. inclòs, equivalent a 455'29.-EUR., a favor de l'empresa IOMSA, Infraestructures i Obres Mataró, S.L., adjudicatària de les obres d'equipament municipal al C/ Pascual Madoz cantonada amb el C/ Sant Ramon, en concepte de sobrant del control de qualitat.

8 Aprovació del reintegrament de la suma de 195.205.-Ptes., IVA. inclòs, equivalent a 1.173'21.-EUR., a favor de l'empresa CONSTRUCCIONES J.A. BARBANY, SL., adjudicatària de les obres de la setena barra de nínxols del cementiri de Les Valls, de Mataró, en concepte de sobrant del control de qualitat.

9 Rectificació de l'error material comès a l'acord de la Comissió de Govern de data 01/10/2001, relativa a la modificació del contracte de subministrament de material informàtic.

10 Adjudicació del subministrament d'un vehicle furgoneta per al Servei de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró.

11 Adjudicació obres de reforma de l'enllumenat públic de l'Avinguda Puig i Cadafalch, entre la Ronda President Tarradellas i el Carrer Gatassa.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 Aprovació inicial del Projecte de construcció d'un local i magatzem per activitats colombofiles.

-Servei d'Urbanisme-

13 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en Recurs contenciós administratiu interposat contra l'aprovació definitiva del Pla general d'ordenació municipal sobre els Equipaments Assistit (Eas) i interposar Recurs de Cassació.

14 Aprovació de l'adquisició, per Mutu acord , d'una part de la finca nº 206 del Camí Ral (pati).

-Servei de Manteniment-

15 Aprovació inicial del Projecte de renovació de l'enllumenat públic dels carrers: Camí dels Caputxins, Ronda Sant Oleguer, Amadeu Vives, Ferrer i Clariana, Plaça Pico i Sinol, Molí de dalt, Arapiles, Dos de maig, de la Font i Garrofreda (quadre "OE" Sector Cementiri). Import: 23.760.788.- PTA.

16 Aprovació inicial del Projecte de renovació de l'enllumenat públic dels carrers: Turó de Mongat, Montjüic, Jaume Arenes, Vista Alegre, Almeria, Plaça Vista Alegre i Ronda Sant Oleguer (quadre "OE". Vista Alegre). Import 20.762.227.- PTA.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Regidoria d'Igualtat i Solidaritat-

17 Aprovació del conveni de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per colÙlaborar en el Pla Director de Joventut i el servei d'informació juvenil .

18 Acceptació de la renúncia d'una subvenció concedida a l'Associació Cultural Sabusire dins de la convocatòria de subvencions per a programes de cooperació de l'any 2001 (convocatòria 04/01).

-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

19 Aprovar el conveni de col.laboració en matèria de serveis socials per a l'exercici 2001 entre aquest Ajuntament i el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe